Procesní právo

Přehled odborných článků pokrývá problematiku procesního práva a související legislativy. Odborné texty nabízejí vhled do otázek a aktualit procesního práva a jsou zpracovány renomovanými odborníky.

Doručování ve správním řízení – doručenka jako veřejná listina?
Způsoby doručování

Doručování ve správním řízení – doručenka jako veřejná listina?

Prezentovaný článek věnuje pozornost povaze a důkazní síle doručenky jako standardního důkazního prostředku doručení písemnosti ve správním řízení. Článek v této souvislosti poukazuje na zásadní odlišnosti v právní úpravě doručenek v rámci různých procesních předpisů, kdy tyto rozdílné procesní úpravy vyvolávají v rozhodovací činnosti správních orgánů výkladové a aplikační problémy, které účastníky správního řízení v konečném důsledku nutí domáhat se svých veřejných subjektivních práv především cestou soudního řízení.

Kolektiv autorů
K zásadě zákazu reformace in peius v civilním soudním řízení
soud rozsudek obžalovaní

K zásadě zákazu reformace in peius v civilním soudním řízení

V nynější době je rozvodovost na poměrně vysoké úrovni, s čímž neoddělitelně souvisí taktéž problematika vypořádání společného jmění manželů (dále jen „SJM“). Tento proces může být mnohdy složitý a málokdy končí prvoinstančním rozhodnutím, když nezřídka dochází k podání odvolání a věc musí být řešena na úrovni odvolacích soudů.

Kolektiv autorů
7 rozdílů české a slovenské mediace

7 rozdílů české a slovenské mediace

Mediace je oproti soudnímu řízení velmi neformální proces, a tak by se mohlo zdát, že její principy a průběh budou celosvětově stejné, třeba jako například u terapie, nebo koučinku. Pro mnohé může být překvapením, že tomu tak není, a dokonce i u příbuzných právních systémů se společnou historií, jako jsou ten český a slovenský, můžeme najít několik rozdílů, které mají praktický dopad na samotný průběh mediace.

Kolektiv autorů
Sousední budova zastiňuje solární panely. Jak lze situaci řešit?

Sousední budova zastiňuje solární panely. Jak lze situaci řešit?

V současné době neustále roste počet domácích fotovoltaických elektráren (FVE). Napomáhá tomu skokový nárůst cen elektřiny, aktuálně poskytované dotace i snaha jednotlivců řešit zásobení svých domácností elektřinou více ekologicky. Tento trend však může zvláště v rezidenčních oblastech v praxi způsobovat problémy z hlediska sousedských sporů, zejména pokud se jeden vlastník rozhodne postavit určitou stavbu či případně nadstavit stávající objekt, čímž zastíní FVE na domě sousedního vlastníka.

Víte, jak se účinně bránit proti zablokování účtu na sociální síti?

Víte, jak se účinně bránit proti zablokování účtu na sociální síti?

Účty na nejrůznějších sociálních sítích (na Facebooku, Instagramu, Twitteru, TikToku, Discordu, VKontaktě atd.) jsou pro mnoho lidí natolik důležité, že by jejich zablokování vnímali jako osobní tragédii. Přišli by totiž o veškeré zprávy se svými blízkými, o fotografie a další obsah, který sdíleli, i o všechny další užitečné funkcionality.

Kolektiv autorů
Nový důvod zastavení exekuce ve světle konfuzní novely „po šesti letech" - část II.
Dluhy, exekuce, insolvence

Nový důvod zastavení exekuce ve světle konfuzní novely „po šesti letech" - část II.

Jednou ze změn zavedenou tzv. konfuzní novelou je zastavování exekucí po šesti letech. Ačkoli se to na první pohled nejeví zřejmé, došlo tím k jedné z největších systémových změn v exekučním právu s daleko systémovějšími dopady, než kdybychom milostivá léta počítali na desítky.

Sázení na výsledek soudního sporu
soudce rozsudek pronájem

Sázení na výsledek soudního sporu

Když jsem se 1. března tohoto roku účastnil dalšího semináře k otázkám soudcovské etiky pořádaného Nejvyšším soudem, znovu jsem si uvědomil, jak důležité je se profesní etice opakovaně věnovat, zkoumat její rozsah, reálný dopad, principy, formulační přesvědčivost, míru závaznosti a v neposlední řadě její vymahatelnost, byť třeba jen kolegiální.

Nový důvod zastavení exekuce ve světle konfuzní novely „po šesti letech" - část I.

Nový důvod zastavení exekuce ve světle konfuzní novely „po šesti letech" - část I.

Konfuzní novelou zákona č. 120/2001, o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „exekuční řád“), tj. zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, bylo zavedeno několik nových důvodů k zastavení exekučního řízení.

Poznámky k zastavování exekucí pro bagatelní pohledávky – část II.

Poznámky k zastavování exekucí pro bagatelní pohledávky – část II.

Konfuzní novela přináší velké množství změn, přičemž většina z nich je velmi prodlužnická, ale zejména taky nesystémová, spojená s mnoha výkladovými nejasnostmi, a na druhou stranu přináší některé nové instituty zvyšující efektivitu exekucí prováděných soudními exekutory a díky tomu snad i mírnou kompenzaci stále se zvyšujících nákladů soudního exekutora.