Podmínky užívání webových stránek pravniprostor.cz

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek www.pravniprostor.cz třetími osobami (uživateli), (dále jen „Podmínky“).

Před užitím webových stránek pravniprostor.cz je potřeba se nejprve seznámit s těmito Podmínkami. 

Vlastníkem a provozovatelem webových stránek pravniprostor.cz je společnost ATLAS consulting, spol. s r.o.., IČO: 465 78 706, se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Výstavní 292/13, PSČ 702 00, vedená u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 3293 (dále jen „Společnost“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. 

Jakékoliv další šíření obsahu webové stránky pravniprostor.cz pro jinou než osobní potřebu, zejména formou kopírování či dalšího zpracování bez předchozího písemného souhlasu Společnosti jsou zakázány. Poruší-li takto uživatel webové stránky pravniprostor.cz tento zákaz a Společnosti tímto vznikne újma, vzniká straně poškozené nárok na náhradu škody ve smyslu ust. § 2913 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Na webových stránkách pravniprostor.cz mohou být data, která jsou výsledkem činnosti třetích osob, které jsou jejich autory. Na tato data se aplikují platné právní předpisy, zejména nesmí být tento obsah šířen, kopírován či měněn. Společnost využívá zpravodajství ČTK, jeho obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez přechozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno. 

Obsah webových stránek pravniprostor.cz je pouze informativního charakteru. Jejich provozováním Společnost neposkytuje kvalifikované právní rady ani jiné právní služby ve smyslu českých právních předpisů. Společnost neodpovídá za správnost či úplnost obsahu stránek pravniptostor.cz, a z toho vyplývající jakékoliv újmy vzniklé v souvislosti s používáním webových stránek pravniprostor.cz. 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv, a to i bez předchozího upozornění měnit či odstraňovat obsah webové stránky pravniprostor.cz. Společnost dále nenese odpovědnost za obsah vytvořený uživateli jako komentář či příspěvek do diskuze a vyhrazuje si právo odstranit nevhodné komentáře.

Podmínky ochrany osobních údajů

Jaké informace jsou shromažďovány?

Jsou shromažďovány informace uživatelů, kteří se zaregistrují na webových stránkách praniprostor.cz nebo se přihlásí k odběru novinek. Účelem jejich zpracovávání je především: 

  • zasílání elektronického časopisu,
  • zřizování, kontrola a správa uživatelských účtů,
  • plnění všech povinností dle smluv uzavřených s uživateli a výkon a ochrana všech práv Společnosti dle těchto smluv a dle zákona,
  • plnění zákonných povinností,
  • zajištění kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely, zejména informování uživatelů o produktech a službách skupiny ATLAS GROUP,
  • nabízení produktů a služeb skupiny ATLAS GROUP,
  • provádění analýz preferencí uživatelů a zobrazování obsahu,
  • předávání výher ve vyhlašovaných soutěžích - marketingové účely.

Společnost shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a pouze v nezbytně nutném rozsahu pro naplnění tohoto účelu. Společnost nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván. 

Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k naplnění účelu jejich zpracovávání, nebo po dobu, na kterou uživatel poskytnul souhlas se zpracováváním svých osobních údajů. Společnost dodržuje pravidla povinné archivace údajů. 

Společnost může osobní údaje zpracovávat toliko na základě uděleného souhlasu uživatelů, a výjimkou zákonem předpokládaných situací, ve kterých se souhlas nevyžaduje. Společnost zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje. 

Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovávány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede Společnost likvidaci osobních údajů.

Při registraci na webových stránkách pravniprostor.cz, může být uživatel v případě potřeby vyzván k zadání jména, příjmení, adresy a e-mailové adresy. Stránky však lze navštěvovat rovněž anonymně. 

Osobní údaje uživatelů, ať už veřejné nebo soukromé, nebudou poskytnuty, zcizeny, směněny, přenášeny či jakkoli jinak sdělovány třetí osobě, bez výslovného souhlasu uživatele. 

E-mailová adresa, která byla uživatelem poskytnuta, může být použita k zasílání informací nebo dalším požadavkům či dotazům provozovatele.


Používá webová stránka pravniprostor.cz cookies?

Ano (Cookies jsou malé soubory, které se místo poskytovatele služeb přenáší do počítače uživatele přes webový prohlížeč a umožňuje stránkám, nebo poskytovatelům služeb systému rozpoznat Váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si určité informace). Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Pravniprostor.cz Cookies nepoužívá pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek.

Pravniprostor.cz nebude sdělovat, obchodovat nebo jinak převádět na třetí osoby osobní údaje uživatelů vyjma osob, které zajištují provoz, vedení podnikání nebo údržbu webových stránek pravniprostor.cz. Osobní údaje uživatelů lze zveřejnit, pokud je jejich zveřejnění v souladu se zákonem nebo zákonem vynuceno nebo pokud je jejich zveřejnění nutné k ochraně bezpečnosti a práv jiných. Neosobní identifikační informace návštěvníka, mohou být poskytnuty jiným osobám k marketingovým či reklamním účelům. 

Využívání cookies dále upravují Podmínky ochrany osobních údajů webových stránek pravniprostor.cz.


Odkazy třetích stran

Pravniprostor.cz může nabízet produkty nebo služby třetích stran, na webových stránkách pravniprostor.cz. Tyto aktivity (stránky) třetích stran jsou samostatné a nezávislé politiky ochrany osobních údajů webové stránky pravniprostor.cz. Společnost nenese žádnou odpovědnost za obsah a činnosti syntézy odkazovaných stránek. Pravniprostor.cz se snaží chránit integritu webových stránek a jakákoliv zpětná vazba bude vítána.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pouze pro informace shromažďované prostřednictvím internetové adresy pravniprostor.cz v režimu online, nikoliv však k informacím shromažďovaným v režimu offline.


Váš souhlas

Užíváním webových stránek pravniprostor.cz uživatel výslovně souhlasí s podmínkami jejich užívání, a s jejími zásadami ochrany osobních údajů. Uživatel je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat na e-mailové adrese: redakce@pravniprostor.cz. Odvoláním souhlasu může být uživateli přerušeno poskytování služeb, které je s poskytnutím souhlasu přímo spojeno.


Jak zlepšit webové stránky pravniprostor.cz ?

Společnost se neustále snaží zlepšovat webové stránky pravníprostor.cz na základě informací a zpětné vazby od uživatelů.


Kontaktujte nás

Pokud se vyskytnou nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás pomocí níže uvedených kontaktních informací.
www.pravniprostor.cz
V Parku 20
140 00 PRAHA,
Česká Republika
e-mail: redakce@pravniprostor.cz
tel.: 596 613 333