Publikační podmínky

ATLAS consulting spol. s r.o., IČO: 46578706, Výstavní 292/13, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00, zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C., vl. 3293 (dále jen „Společnost“).

Společnost publikuje na webu www.pravniprostor.cz odborné články, rozhovory, komentovaná rozhodnutí soudů, aktuality z právního prostředí, či informuje o zajímavých akcích s právní tématikou a pracovních příležitostech s právním zaměřením (dále jen „příspěvky“).

Příspěvky předkládané Společnosti k publikaci by měly být převážně původní, tedy takové, které nebyly dříve zveřejněny v jiném periodiku (na internetu nebo v jiné elektronické či tištěné podobě). Lze uveřejnit i nepůvodní články, pokud není autor omezen v udělení licence Společnosti právem třetí osoby.

Téma příspěvku by mělo souviset se zaměřením webu, tedy právem a s tím související doktrínou. Rozsah příspěvku, či konkrétní téma, četnost publikace příspěvků jednotlivých autorů není nijak omezen.

Všechny zaslané články budou posuzovány osobou s příslušnou kvalifikací z řad zaměstnanců Společnosti či jiných externích spolupracovníků - odborníků na příslušnou část problematiky. Recenzent může:

  1. doporučit příspěvek k publikaci
  2. doporučit autorovi úpravy příspěvku
  3. nedoporučit příspěvek k publikaci.

Společnost do příspěvku bez souhlasu autora nikterak nezasahuje a vyhrazuje si tak právo příspěvek neuveřejnit, pokud nesplňuje příslušné znaky. O tomto Společnost autora bezprostředně vyrozumí.

Příspěvky Společnost uveřejňuje v českém, slovenském a anglickém jazyce, přičemž musí odpovídat pravidlům pravopisu. Autoři používají pouze oficiální, či běžně užívané zkratky s uvedením jejich významu (jako je například „NOZ, ZOK, TŘ atd...). Příspěvky, které nebudou odpovídat těmto pravidlům pravopisu nebo budou nesrozumitelné zašle Společnost zpět autorovi ke korekci. Společnost si vyhrazuje právo rozdělit příspěvek na více částí, výjimkou bude případ, kdy autor výslovně uvede, že příspěvek nelze rozdělit. Společnost může provést úpravy ve formátování textu takovým způsobem, kde lze spravedlivě očekávat, že by k němu autor vyslovil svůj souhlas. Společnost si dále vyhrazuje vytvoření tzv. Nadpisu úryvku, který vzhledem k formátování a zarovnání webových stránek www.pravniprostor.cz nemusí odpovídat původnímu názvu článku autora. Společnost dále může využít editace tzv. Úryvku, kde bude stručně shrnut obsah článku autora a jeho přínos pro čtenáře.

Společně s příspěvkem se obvykle uveřejní tyto poskytnuté identifikační údaje autora: jméno, příjmení, titul, fotografie, zaměstnání a pracovní pozice autora, pokud se Společnost s autorem nedohodne před uveřejněním jinak.

Autoři budou příspěvky zasílat ve formátu Word společně s písemným souhlasem k uveřejnění na e-mailovou redakce@pravniprostor.cz. Odesláním e-mailu s příspěvkem k uveřejnění autor rovněž potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto publikačních podmínek a že s nimi souhlasí.

Příspěvek je přijat v okamžiku, kdy je jeho autorovi (odesilateli) doručen souhlas Společnosti s jeho uveřejněním. Autor odpovídá za původnost článku a v případě článku nepůvodního za to, že publikováním na www.pravniprostor.cz nedojde k porušení práva 3. osoby. Pokud autor neprohlásí, že článek je nepůvodní, či neupozorní na práva 3. osoby, má se za to, že informoval Společnost o autentičnosti článku. Tímto nabývá Společnost bezúplatnou časově neomezenou výhradní licenci k rozmnožování a rozšiřování příspěvku jako autorského díla na webu www.pravniprostor.cz, jako kdyby byl článek původní, přičemž autor nemá nárok na odměnu autora. Odměna autora může být v odůvodněných případech stanovena, a to pouze v individuálních případech a po předchozí dohodě Společnosti s autorem. K jakémukoliv dalšímu publikování autorem zaslaného příspěvku v časopisecké či elektronické podobě je vždy potřeba předchozího souhlasu Společnosti. Pokud není dohodnuto jinak, je Společnost bez dalšího oprávněna všechny články, uveřejněné či zaslané k uveřejnění na web www.pravniprostor.cz, publikovat rovněž v právním informačním systému CODEXIS® a jeho technologických variantách, či zpřístupnit na webu partnerským subjektům Společnosti (společnosti Účetní portál a.s. IČO: 05314674, se sídlem: V drahách 39, 783 14 Bohuňovice, www.ucetni-portal.cz) přičemž rozsah této publikační licence je shodný s rozsahem licence k uveřejnění článku na webu www.pravniprostor.cz.

Společnost bude autora informovat o termínu a umístění příspěvku do rubriky na vyžádání autora předem.

Obsah webu www.pravniprostor.cz je stahován a trvale uchováván v rámci projektu WebArchiv Národní knihovny ČR. Více o projektu WebArchiv: www.webarchiv.cz.