Trestní právo

Odborné články zaměřené na trestní právo, trestní právo procesní a trestní právo hmotné. Přinášejí přehled o základních otázkách trestního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

O trestání v Česku
Dohoda o vině a trestu

O trestání v Česku

Nejprve bych si dovolil vysvětlit zhruba, z čeho vychází princip a způsoby trestání v České republice. Není to zdaleka tak nahodilé, jak se někdy z jednotlivých kauz, o kterých noviny přinášejí informace, zdá, je to do jisté míry určitý promyšlený systém.

Přerušení výkonu trestu či poskytnutí eskorty pro naléhavé rodinné důvody jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života osob omezených na svobodě

Přerušení výkonu trestu či poskytnutí eskorty pro naléhavé rodinné důvody jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života osob omezených na svobodě

Příspěvek se věnuje problematice uplatňování práva na respektování soukromého a rodinného života osobami omezenými na osobní svobodě z důvodu výkonu vazby či výkonu trestu odnětí svobody ve formě možnosti dočasně opustit, za doprovodu eskorty či samostatně, prostor věznice pro naléhavé rodinné důvody.

Může být vůči právnické osobě spáchán trestný čin pomluvy dle § 184 trestního zákoníku?

Může být vůči právnické osobě spáchán trestný čin pomluvy dle § 184 trestního zákoníku?

V českém trestním právu je poskytována ochrana vážnosti, cti a dobré víry fyzické osoby před pomluvou, která by mohla vážným způsobem ohrozit její společenský a rodinný život. Jedná se o mravní hodnoty člověka, které požívají ochrany v článku 10 Listiny základních práv a svobod (dále jen „LZPS“), článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a článku 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.

Dezinformace: Lež v masce pravdy, anebo naopak?

Dezinformace: Lež v masce pravdy, anebo naopak?

V dnešním světě moderních technologií nabývá známý citát Josepha Goebbelse: „Stokrát opakovaná lež se stává pravdou“[1] daleko větších rozměrů než kdy dříve. Ani v tento moment si nemůžete být jisti, že jste právě namísto informace nepřijali dezinformaci. Většina článků sice připisuje onen zmíněný citát právě Goebbelsovi, ale objevíme i stránku, která toto tvrzení opodstatněně vyvrací.[2] Pokud je pravdou, že výrok o stokrát opakované lži doopravdy nepronesl Goebbels, platí citát v tomto případě dvojnásobně.

Výkon funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trestněprávních souvislostech - část II.

Výkon funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trestněprávních souvislostech - část II.

Funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace je z hlediska její právní úpravy doménou především obchodního práva a v případě obecných otázek týkajících se statutárního orgánu jakékoli právnické osoby se zde uplatní též občanský zákoník.

Kolektiv autorů
Výkon funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trestněprávních souvislostech - část I.

Výkon funkce statutárního orgánu obchodní korporace v trestněprávních souvislostech - část I.

Funkce člena statutárního orgánu obchodní korporace je z hlediska její právní úpravy doménou především obchodního práva a v případě obecných otázek týkajících se statutárního orgánu jakékoli právnické osoby se zde uplatní též občanský zákoník.

Kolektiv autorů