Občanské právo

Aktuální články zaměřené na občanské právo, občanský zákoník a civilistiku. Přinášejí přehled o základních otázkách občanského práva zpracovaný renomovanými odborníky na danou problematiku.

Zástavce vs. zástavní dlužník aneb označení smluvních stran ve smluvní dokumentaci
Správa vlastního majetku a podnikání

Zástavce vs. zástavní dlužník aneb označení smluvních stran ve smluvní dokumentaci

V poslední době se v praxi setkáváme s různým výkladem pojmů „zástavce“ a „zástavní dlužník“. A přestože se tyto pojmy mohou na první pohled zdát podobné, každý z nich má svůj specifický význam a roli v rámci institutu zástavního práva dle občanského zákoníku. Přitom právě správné pochopení a rozlišení těchto pojmů je nezbytné pro efektivní aplikaci zástavního práva a ochranu práv všech zúčastněných stran.

Vliv Cimrmanovy teorie externismu na současnou rozhodovací praxi Soudního dvora EU
Rozlišovací způsobilost ochranných známek

Vliv Cimrmanovy teorie externismu na současnou rozhodovací praxi Soudního dvora EU

Myslím, že v České republice bychom těžko hledali někoho, kdo by neznal českého velikána Járu Cimrmana. Za svého života se tento dramatik, básník, cestovatel, hudebník a filozof uznání nedočkal. Jako obdivovatelka mistrova génia mám velkou radost, že Cimrmanův odkaz má nyní pozitivní vliv na rozhodovací praxi Soudního dvora EU – minimálně co se týče sporů z oblasti duševního vlastnictví. Jak?

Rozsah zákonné subrogace, aneb přechází na ručitele notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti?
Přechod družstevního podílu v insolvenci

Rozsah zákonné subrogace, aneb přechází na ručitele notářský zápis s doložkou přímé vykonatelnosti?

V souvislosti s existencí dluhu zajištěného ručitelským prohlášením, a následným splněním dluhu ručitelem věřiteli, vzniká subrogační regres, v rámci kterého přechází na ručitele poskytující zajištění pohledávka a její příslušenství, zajištění, i další práva s pohledávkou spojená.[1]

K moderaci a absolutní neplatnosti smluvní pokuty ve světle rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11.01.2023, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022

K moderaci a absolutní neplatnosti smluvní pokuty ve světle rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 11.01.2023, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022

Rozsudek 31 Cdo 2273/2022[1] reflektuje významný posun v interpretaci právních norem týkajících se smluvních pokut a jejich moderace. Zvláštní pozornost je v něm věnována i souvislostem s problematikou absolutní neplatnosti, která se v daném kontextu stává klíčovým aspektem při posuzování ujednání o smluvních pokutách.

Kolektiv autorů
Povinnosti realitního zprostředkovatele ve vztahu k AML zákonu (první část)
Praní špinavých peněz

Povinnosti realitního zprostředkovatele ve vztahu k AML zákonu (první část)

Dne 1. 5. 2024 vstoupila v účinnost novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 107/2024 Sb. Jedná se již o několikátou novelu AML zákona, která rozšiřuje okruh povinných osob, rozsah zjišťovaných identifikačních údajů, upravuje výši sankcí a zaobírá se také dalšími aspekty původního právního předpisu.

Jan Malý, MRE