Mezinárodní a evropské právo

Unikátní pohled renomovaných odborníků na problematiku evropského práva a také oblast práva mezinárodního. Články kladou důraz na souvislosti mezinárodního práva a českého právního řádu.

Předcházení a řešení energetických krizí: Role mezinárodního práva a práva EU

Předcházení a řešení energetických krizí: Role mezinárodního práva a práva EU

EU zůstává regionální organizací disponující omezenou pravomocí v oblasti energetiky a je na místě položit si otázku, zda je nezbytné nadále trvat na nedotknutelnosti práva členských států stanovit podmínky pro využívání svých energetických zdrojů, jejich volbu mezi různými energetickými zdroji a základní skladby jejich zásobování energií.

Povinnosti osob v souvislosti s přijetím zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů
Whistleblowing, ochrana oznamovatelů

Povinnosti osob v souvislosti s přijetím zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Korektně spravovaný a zavedený vnitřní oznamovací systém může předejít případným škodám ve vnitrokorporačním měřítku, hrát důležitou roli v případě správního či trestního řízení, ale může být též vyžadováno ze strany různých finančních a úvěrových institucí, veřejných zadavatelů, investorů či partnerů.

Podnik z pohledu soutěžního práva
Statutární orgán, pracovněprávní vztah, společnost, zaměstnanec.

Podnik z pohledu soutěžního práva

Tento článek přináší krátké resumé nad pojmem podnik v intencích soutěžního práva. Je nutné si uvědomit, že pojetí podniku jako hospodářské jednotky v rámci soutěžního práva se liší od chápání podniku širokou veřejností, čemuž odpovídá vymezení obchodního závodu.[1] Dále se článek zaměří na srovnání pojmů podnik a soutěžitel, který je stěžejním pojmem českého soutěžního práva.

Kolektiv autorů
Brusel (I bis) maří vymáhání pohledávek. Proč?

Brusel (I bis) maří vymáhání pohledávek. Proč?

Exekuční řízení má vést k rychlému a efektivnímu uspokojení oprávněného, a proto je důležité, aby se povinný o zahájení exekuce nedozvěděl před jejím zahájením, aby se zachoval prvek překvapení. Toto je nezbytné, aby účel exekučního řízení nebyl zmařen tím, že se povinný začne zbavovat svého majetku, jakmile se dozví o exekuci.[1]

Kolektiv autorů
Nejvyšší soud USA a obrat v otázce posuzování výhružných projevů v trestním řízení

Nejvyšší soud USA a obrat v otázce posuzování výhružných projevů v trestním řízení

Federální Nejvyšší soud Spojených států vynesl na konci června několik velmi důležitých verdiktů, které vyvolaly v americké společnosti značné kontroverze. Ve světle trojice rozhodnutí Biden v. Nebraska (anulování studentského dluhu), SFA v. Harvard (tzv. affirmative action/"pozitivní diskriminace") a 303 Creative LLC v. Elenis (otázka výhrady svědomí) však bylo poněkud upozaděno jedno další podstatné rozhodnutí, konkrétně Counterman v. Colorado.

Evropská dědická osvědčení (EDO) v německé a v české praxi: praktické dopady rozhodnutí ESD C-354/21
Účast obhájce při šetření znalce v trestním řízení

Evropská dědická osvědčení (EDO) v německé a v české praxi: praktické dopady rozhodnutí ESD C-354/21

Od rozhodnutí ESD z 9. 3. 2023 ve věci C-354/21 (Registrų centras VĮ) uplynuly téměř dva měsíce, ale dosud nejsou žádné reakce katastrálních úřadů v České republice, Litvě, ani dědických oddělení soudů nebo katastrálních úřadů v Německu.

Příslušná osoba v kontextu ochrany oznamovatelů
Whistleblowing, ochrana oznamovatelů

Příslušná osoba v kontextu ochrany oznamovatelů

Zákon o ochraně oznamovatelů, (dále jen „Zákon“) nabyl konečné podoby a byl publikován dne 20. 6. 2023 ve Sbírce zákonů. Česká republika tím splnila svůj závazek implementovat do svého právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 (dále jen „Směrnice“), i když tak učinila se značným zpožděním, jelikož transpoziční lhůta pro implementaci Směrnice uplynula již 17. 12. 2021.

Kolektiv autorů