Správní právo

Odborné články z oblasti práva správního a souvisejících vztahů s veřejnou správou. Přinášejí přehled o základních otázkách správního práva zpracovaný předními odborníky v dané oblasti.

Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – II.
Elektronický podpis

Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – II.

Když se řekne „zaručený elektronický podpis“, snad každý si pod tím představí takový druh podpisu, na který se může spoléhat – že je pravý, neboli že skutečně patří tomu, komu patřit má. Leč chyba lávky: to, čemu česká právní úprava říká zaručený elektronický podpis, je jen nesprávné a matoucí označení pro takový podpis, který nemá za úkol zaručovat to, komu patří. A tak to také obecně nezaručuje.

Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – I.
Elektronický podpis

Elektronické podpisy: když dva říkají totéž, není to totéž – I.

Když technické obory, stejně jako běžná praxe, mluví o různých druzích elektronických podpisů, chápou je jako disjunktní pojmové kategorie. Například když říkají „kvalifikovaný elektronický podpis“, míní tím takový, který není současně ani uznávaným elektronickým podpisem, ani zaručeným elektronickým podpisem. Právní úprava ale pojímá jednotlivé druhy elektronických podpisů odlišně. Jako do sebe vnořené kategorie: kvalifikovaný elektronický podpis je pro právo současně i uznávaným elektronickým podpisem, a současně i zaručeným elektronickým podpisem. Důsledkem je nepříjemné terminologické zmatení. To má ale i další příčiny a další podoby.

Úvaha nad funkčností právní regulace tzv. černých skládek
Skládka, nakládání s odpadem

Úvaha nad funkčností právní regulace tzv. černých skládek

Dnem 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová právní úprava nakládání s odpady, která nahradila právní úpravu dosavadní, představovanou zejména zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon“), obsahuje nově mj. i právní regulaci tzv. černých skládek, tedy míst, na nichž došlo k nezákonnému soustředění odpadu.

Nový cizinecký zákon: zpřehlednění a urychlení řízení?

Nový cizinecký zákon: zpřehlednění a urychlení řízení?

Návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců nabízí řešení problémů spojených s dosavadní právní úpravou. Zaměřuje se zejména na zdlouhavost pobytového řízení plynoucí z nedotažené digitalizace a nepřehlednosti současného pobytového zákona, zmatky související s nepovinnou registrací přechodně pobývajících občanů EU, nízkou odpovědnost subjektů zapojených do procesu migrace, jakož i na nekvalifikované zastupování cizinců.

Podnikání ve fotovoltaice: Džungle nebo ráj?

Podnikání ve fotovoltaice: Džungle nebo ráj?

V roce 2022 se vyrojila ohromná smršť článků o tom, jaký je ve fotovoltaice v ČR obrovský boom. Ten objem instalací v České republice činil 290 MWp. To „p“ znamená megawatt „peak“, kterým se označuje instalovaný nominální výkon. A těch 290 MWp znamenalo meziroční nárůst instalovaného výkonu téměř pětinásobně. Bylo připojeno asi 33 000 elektráren, zažádáno bylo o 107 000 elektráren. A některé subjekty to zaskočilo, ten obrovský růst, problémy s kapacitou systému, lidí, procesy, sklady… Úžasně tedy rosteme. Rosteme?

Stručné pojednání o právní ochraně územní samosprávy v České republice
Česká republika

Stručné pojednání o právní ochraně územní samosprávy v České republice

Samospráva je řízení a zajišťování vlastních potřeb určitého subjektu takovým způsobem, kdy si tento subjekt o některých otázkách své činnosti rozhoduje samostatně, tedy se sám spravuje prostřednictvím svých orgánů. Opakem je pak situace, kdy za něj jeho záležitosti rozhoduje někdo z vnějšího prostředí.

Přechod od kontroly ke správnímu trestání
David Bohadlo - kongres Právní prostor 2023

Přechod od kontroly ke správnímu trestání

Pro správní trestání je typické, že dochází k rychlému přechodu od fáze kontroly ke správnímu trestání. To bylo dříve připuštěno judikaturou, teď už to máme i v přestupkovém zákoně, že protokol o kontrole v podstatě může být jediným podkladem pro sankční rozhodnutí. To je velký rozdíl třeba oproti trestnímu řízení, kde gró dokazování probíhá před soudem.

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích
Petr Kadlec

Změny zákonné úpravy smluv o dodávce elektřiny a plynu a smluv o zprostředkování v energetických odvětvích

V dnešním příspěvku se budu věnovat pouze dvěma typům smluv mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem, a sice smlouvám o dodávkách elektřiny nebo plynu a smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Příspěvek se současně bude věnovat spíše těm změnám, které se odehrály v posledních dvou letech. Většina se týká zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, ale ne všechny. Ukážeme si, jak to proběhlo.

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí České republiky: Historické problémy a současná situace
Převod nemovitostí

Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí v katastru nemovitostí České republiky: Historické problémy a současná situace

V současné době do společenského povědomí stále více proniká informace, že pokud u nemovitostí v katastru nemovitostí není jednoznačně identifikován vlastník, může faktický, avšak nezapsaný vlastník o tyto své majetky přijít, respektive jeho nemovitosti přejdou do vlastnictví státu. V tomto článku se budeme věnovat historickým souvislostem, které vedly k této situaci, a poukážeme na současnou právní úpravu a možnosti, jak tuto situaci vyřešit.

Oprávněná osoba podle pobytové směrnice a její postavení v českém právním řádu
Nádraží, dítě se stěhuje

Oprávněná osoba podle pobytové směrnice a její postavení v českém právním řádu

V tomto článku bychom se rádi věnovali vymezení pojmu oprávněné osoby podle čl. 3 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států (dále jen „pobytová směrnice“) ve spojení s § 15a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“) a analýze právního postavení oprávněných osob ve vnitrostátních právních podmínkách.

Kolektiv autorů