rozhodnutí soudu

Předběžné opatření v opatrovnickém řízení
Dítě, mateřství, rodičovství.

Předběžné opatření v opatrovnickém řízení

V poměrně recentním řízení jsem se dostala do procesně velmi zajímavé situace, která mě vedla k hlubší úvaze o tom, jak byl měl vlastně soud a/nebo účastníci opatrovnického řízení správně procesně postupovat v případě, že ještě před zahájením řízení ve věci samé na návrh některého z účastníků nařídí soud usnesením předběžné opatření, avšak následně již žádný z účastníků nepodá návrh na zahájení řízení ve věci samé, neučiní tak ani kolizní opatrovník, ale ani soud a řízení jaksi „neproběhne“.

Nejvyšší soud k odstoupení od smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a neplacení nájemného při nepřevzetí předmětu nájmu z důvodu vad
soud rozsudek obžalovaní

Nejvyšší soud k odstoupení od smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání a neplacení nájemného při nepřevzetí předmětu nájmu z důvodu vad

Nejvyšší soud České republiky se ve svém rozsudku sp. zn. 26 Cdo 2177/2021 ze dne 4. dubna 2022 vyjádřil k možnosti odstoupit od smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání dle všeobecných ustanoveních o závazcích a dále k tomu, zda je nájemce povinen platit nájemné v případě, že předmět nájmu z důvodu závažných vad nepřevezme.