Podceňování managementu smluv může být pro Váš business fatální

Contract management (neboli česky správa smluv) označuje souhrn důmyslných postupů, jejichž smyslem je dosažení fungujícího smluvního vztahu.

advokát a partner ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.
paralegal ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.
spolupracující redaktor, právník ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.
domény, řešení sporů, alternativní způsob řešení
Foto: Fotolia

Tyto postupy zahrnují především precizní tvorbu smluv, kontrolu plnění závazku ze smluv, včasné řešení případných sporů atd. Contract management u nás není ve své ucelené podobě zatím příliš znám. To však může vyvolat negativní důsledky. Pokud totiž nevěnujete dostatečnou pozornost správě smluv, může to vést až k tomu, že nechtěně přijdete o svůj majetek nebo Vás postihne jiná nemilá událost. 

V tomto článku Vám vysvětlíme, jaká hlavní úskalí jsou spojena již se samotným vyjednáváním o smlouvě. Obdobná rizika pochopitelně skýtá i nevhodně zvolený postup po uzavření smlouvy (či po jejím zániku). Po přečtení článku by Vám mělo být jasné, že se rozhodně nevyplácí contract management opomíjet. 

Obecně k procesu vyjednávání o smlouvě 

Ustanovení § 559 občanského zákoníku říká, že právně jednat (tedy i uzavírat smlouvy) lze – kromě případů, kdy je zákonem stanoven nebo stranami ujednán opak – v jakékoliv formě (tedy jak písemně, tak ústně či ve formě veřejné listiny). 

Toto ustanovení zaručuje, že není třeba při uzavírání každé smlouvy vyhledávat advokáta, notáře nebo jiného právníka, protože i neformální projev vůle může představovat smlouvu. Nelze ale říci, že formě smlouvy nemusíte věnovat žádnou pozornost nebo že by veškeré neformální domluvy automaticky znamenaly platnou smlouvu. Smluvní proces je totiž sice založen na zásadě neformálnosti, zároveň je však k uzavření platné, účinné a pro Vás výhodné smlouvy (a vzniku závazku z ní) zapotřebí splnění vícero podmínek. 

Nyní Vás upozorníme na nežádoucí následky nesplnění stěžejních podmínek. 

1. úskalí: nedostatečná vůle uzavřít smlouvu

Aby mohla být uzavřena smlouva, musí mít všechny strany vůli ji uzavřít s určitým obsahem a být jí vázány. Neformální úmluvy tudíž vůbec nemusí být smlouvou, ale pouze tzv. liberalitou, která nevyvolává tytéž účinky jako smlouva. Příkladem liberality je domluva mezi pejskařem, jenž jde nakoupit do supermarketu, a před obchodem stojícím mužem, který pejskaři přislíbí, že mu psa pohlídá, zatímco bude nakupovat. V takovémto případě nedojde k uzavření smlouvy o úschově. Liberality či obecně nedostatečná vůle k uzavření smlouvy se však mohou vyskytovat i ve vztazích mezi podnikateli. Nelze ale říci, že domluva v ústní podobě rovná se automaticky liberalita!

Negativní následek: pokud byste se domnívali, že jste uzavřeli určitou smlouvu, zatímco druhá strana by celou věc důvodně vnímala například jako „přátelskou výpomoc“, pak byste proti druhé straně nemohli uplatnit práva plynoucí z domněle uzavřené smlouvy ani ji žalovat z titulu porušení smluvní povinnosti. Do značné míry byste se proto museli spoléhat pouze na dobrotu a vlídnost druhé strany. V některých případech by navíc dokonce mohlo být plnění, které přijmete nebo poskytnete, bezdůvodným obohacením, jež by bylo nutné vypořádat.

2. úskalí: nedostatečná výměna projevů vůle mezi stranami

Mezi smluvními stranami musí dojít k náležité výměně určitých projevů vůle, konkrétně návrhu na uzavření smlouvy (= nabídky) a bezpodmínečného přijetí tohoto návrhu. Pokud kupříkladu dostanete návrh na uzavření smlouvy o dílo, který podepíšete, čímž budete smlouvu pokládat za uzavřenou, a proto ani nebudete o podpisu nijak informovat druhou smluvní stranu, pak budete na velkém omylu, protože k uzavření žádné smlouvy ve skutečnosti nedojde. 

Výměna výše popsaných projevů vůle musí proběhnout zákonem předepsaným způsobem (pokud není stranami ujednán jiný způsob). Zákon přitom stanovuje: 

  1. v jaké lhůtě musí dojít k přijetí nabídky, 
  2. zda lze nabídku nebo její přijetí změnit či odvolat, 
  3. jakým způsobem si mají strany své projevy vyměňovat (nastíníme, že zaslání projevu vůle na adresu trvalého pobytu nemusí být dostačující), a 
  4. mnoho dalších nezbytných formalit. 

Negativní následek: nedojde-li k předepsané výměně projevů vůle, smlouva vůbec nevznikne. To bude mít za následek, že veškerá plnění, která dle této (ve skutečnosti neexistující) smlouvy přijmete nebo poskytnete, budou bezdůvodným obohacením. Bezdůvodné obohacení se musí vrátit, což opět situaci mimořádně komplikuje. Vrácení bezdůvodného obohacení samozřejmě znamená komplikace a zásah do Vašeho majetku.

3. úskalí: rozdílné představy o smlouvě

Smluvní strany se musí shodnout na obsahu smlouvy, a proto nemůže být třeba kupní smlouva uzavřena tehdy, pokud prodávající chce prodat akcie za 1.000.000,- Kč a kupující chce koupit stejné akcie za 500.000,- Kč. 

Rozdílné představy ale nemusí být ani na první pohled zřejmé. Je třeba dávat velký pozor, pokud jsou návrh na uzavření smlouvy a jeho akceptace spojeny s odkazem na obchodní podmínky, což je běžné především v podnikatelských vztazích. Pokud by totiž obchodní podmínky byly na straně nabízejícího a obchodní podmínky na straně přijímajícího rozdílné, pak by se zásadně nemohlo postupovat ani podle jedněch (resp. by nastával tzv. battle of forms, jehož řešení je vždy nejisté). 

Negativní následek: v případě rozdílných představ o obsahu smlouvy může dojít hned k několika situacím: buď může být smlouva uzavřena v podobě navrhované jednou ze stran (což si druhá strana třeba ani nemusí včas uvědomit), nebo nemusí dojít k jejímu uzavření vůbec (k následkům neuzavření smlouvy vizte 2. úskalí). Tak či tak by Vaše situace byla opět nezáviděníhodná.

4. úskalí: nevyvážená smlouva

Pokud patříte k těm, kteří každou smlouvu podepíší, aniž by si ji předtím (byť jen zčásti), přečetli, pak pro Vás máme důraznou výstrahu. Smlouva totiž může být formulována natolik jednostranně a ve prospěch druhé smluvní strany, že z ní vyjdete jako poražený ještě před tím, než Vám vznikne jakákoliv smluvní povinnost. Nevyváženost může spočívat i v tom, že nebudou existovat žádné efektivní mechanismy, které by druhou smluvní stranu donutily ke splnění jejích povinností. 

Negativní následek: Proti některým jednostranným ujednáním se sice lze bránit, ale dovolání se neplatnosti právního jednání je mnohdy časově i právně náročné, obzvláště když druhá smluvní strana nebude nijak reagovat na Vaše požadavky. Pokud jste ale podnikatel, pak např. nemůžete vůbec namítat neplatnost smlouvy pro lichvu či neúměrné zkrácení, protože zákon předpokládá Vaši schopnost včas rozpoznat takovéto nepoctivé jednání. Kdybyste navíc jako člen statutárního orgánu uzavřeli takovouto nevýhodnou smlouvu, dopustili byste se porušení péče řádného hospodáře, což by opět mohlo znamenat velmi výrazný zásah do Vašeho vlastního majetku. 

Závěrečná slova

Dalších úskalí spjatých s uzavíráním smluv by se samozřejmě dala zmínit celá řada – to však není cílem našeho článku. Náš článek Vám měl ukázat, že ať už jste drobný živnostník či jednatel nebo společník zavedené obchodní společnosti, je namístě důsledně se věnovat správě smluv. Vytisknout a vyplnit vzorovou smlouvu nalezenou na internetu je sice snadné a bezplatné, ale rozhodně to nemusí být vždy cesta ke štěstí. Liknavost v oblasti kontraktace Vás může v krajním případě vyjít velmi draho. Díky prevenci a dobrému contract managementu však můžete vše dostat pod kontrolu. 

Naše závěrečné doporučení proto zní: Neváhejte se obracet na právní profesionály, kteří rozumí contract managementu a kteří Vám pomohou dosáhnout toho, aby právo sloužilo Vašim potřebám a abyste předešli budoucím sporům či překvapením. 

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články