zdravotnictví

Navrhované změny v systému českého veřejného zdravotního pojištění
Pracovnělékařské prohlídky – výstupní a následná

Navrhované změny v systému českého veřejného zdravotního pojištění

S cílem řešit rostoucí náklady na zdravotní péči i další aktuální potřeby v oblasti veřejné zdravotní péče představilo Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 12. dubna 2024 návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, který má nabýt účinnosti 1. ledna 2026.

Kolektiv autorů
Právní regulace poskytování finančních náhrad za darování pohlavních buněk v komparativní perspektivě
Lékař, zdraví, medicína.

Právní regulace poskytování finančních náhrad za darování pohlavních buněk v komparativní perspektivě

Článek se za pomoci analýzy a komparace dotčené právní úpravy zabývá problematikou komercializace procesu dárcovství pohlavních buněk v České republice a okolních státech. Ukazuje, že absence jednoznačných pravidel na evropské úrovni vede k tomu, že národní zákonodárci mohou všeobecně formulované požadavky na zachování altruismu a solidarity dárcovství konkretizovat.

Léčba pacientů v ochranném léčení bez jejich souhlasu – nedostatečná právní úprava škodí jak pacientům, tak zdravotníkům
Lékař, zdravotnické právo

Léčba pacientů v ochranném léčení bez jejich souhlasu – nedostatečná právní úprava škodí jak pacientům, tak zdravotníkům

Ochranné léčení v ústavní formě jako ochranné opatření trestního práva má za účel jednak chránit společnost a zároveň léčebně působit na člověka, kterému bylo opatření uloženo, aby se snížila jeho nebezpečnost na úroveň, která umožní jeho návrat na svobodu. V současné době je toto ochranné opatření upraveno v zákoně o specifických zdravotních službách, který formuluje povinnost pacienta v ochranném léčení podrobit se individuálnímu léčebnému postupu stanovenému pro ochranné léčení. Tato povinnost pak dle části poskytovatelů zdravotních služeb, jakožto dle úmyslu zákonodárce zahrnuje rovně povinnost pacienta podrobit se léčbě proti jeho souhlasu.

Kolektiv autorů
Neurotechnologie a jejich užití ve zdravotnickém právu
Neuroprávo

Neurotechnologie a jejich užití ve zdravotnickém právu

Neurověda se v posledních letech stále více prosazuje i do práva a to do takové míry, že se v zahraničí objevil název pro nový obor označovaný jako neuroprávo (neurolaw). Tato oblast práva využívá interdisciplinární přístup k různým odvětvím práva, přičemž se zaměřuje na lidské jednání ve světle nových poznatků v oblasti neurověd. V českém prostředí je ovšem neuroprávo opomíjeno a to přesto, že diskuze, které v této oblasti probíhají, se zdají pro některé oblasti práva přímo kruciální.

Kolektiv autorů
Potřeba regulace profesí psychologa a psychoterapeuta
Neuroprávo

Potřeba regulace profesí psychologa a psychoterapeuta

Ve veřejném prostoru rezonuje téma psychologie a psychoterapie v mnoha podobách. Nejčastějším a nejpalčivějším tématem je otázka duševního zdraví a nedostatek odborníků v této oblasti. V souvislosti s tím například v poslední době zazněl ve veřejném prostoru návrh na úpravu, resp. snížení kvalifikačních požadavků u školních psychologů, proti kterému se postavilo několik profesních organizací.

Přelomový rozsudek: Nejvyšší správní soud nařídil pojišťovně rozhodnout o zpětné úhradě léčby pacienta s rakovinou
Zdravotnictví, rozhodnutí soudu

Přelomový rozsudek: Nejvyšší správní soud nařídil pojišťovně rozhodnout o zpětné úhradě léčby pacienta s rakovinou

Nejvyšší správní soud se zastal onkologického pacienta. V rozhodnutí o mimořádné úhradě léčby nařizuje Všeobecné zdravotní pojišťovně, aby znovu projednala případ úhrady léčby, kterou si pacient v mezidobí hradil sám. Zásadně se tak vymezuje vůči aktuální praxi VZP.

Internetová lékárna z pohledu práva

Internetová lékárna z pohledu práva

Internetové lékárny nabírají každoročně na oblíbenosti pacientů. Současná společnost přesouvá na internet obstarávání jednotlivých věcí stále víc a víc. Ne jinak je tomu i v případě objednání a následného výdeje léčivých přípravků. Změna se tak dotkla i provozovatelů lékáren, u kterých je situace částečně odlišná, a z důvodu veřejnoprávních předpisů a s nimi souvisejících práv a povinností spojených s prodejem léčivých přípravků přes internet. Samotnou kapitolu představuje sociální a odborná stránka věci, společně s nepředvídatelným vývojem do budoucna.