Co nevozit z dovolené?

Technicky vzdělaní spoluobčané o nás právnících tvrdí, že jsme si své vzdělání zvolili pouze ze strachu před vysokoškolskou matematikou. Mě ale třeba právě matematika i na gymnáziu bavila (děkuji, Františku Kopecký!), čemu jsem však nikdy na chuť nepřišel, byla biologie. Ať už jsme probírali botaniku, zoologii, či nakukovali do dalších odvětví této široké vědní disciplíny, upřímně překvapen jsem sledoval spolužáky, kteří náhle ožívali a sami výuku doplňovali spoustou vlastních postřehů a znalostí.

předseda senátu Městského soudu v Praze, prezident Soudcovské Unie

Stejně překvapen jsem v dalších letech zjistil, že mezi našinci jsou spousty opravdových nadšenců, fanoušků a znalců tohoto oboru.

Takže už tolik zaskočen jsem nebyl přednáškou specialistů Policie ČR, kteří nám prezentovali svou práci na poli ochrany ohrožených živočichů a rostlin. Ti nám vysvětlili, že mnoho Čechů nejen vzácným rostlinám a živočichům rozumí, ale že zároveň patříme mezi špičku pašeráků a nelegálních pěstitelů a chovatelů těchto komodit!

Jako trestní soudce jsem několik případů zaregistroval, a že aktivity tohoto druhu v tuzemsku neutichají, mě přesvědčila právní věta navržená k vydání ve Sbírce soudních rozhodnutí Nejvyššího soudu:

Skutková podstata přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299 odst. 2 trestního zákoníku poskytuje ochranu i jedincům silně ohroženého druhu živočicha, a to před různými způsoby nakládání zde uvedenými. Může ji naplnit i pachatel, který si opatřil mrtvé (preparované) jedince živočicha patřícího k silně ohroženému druhu, které následně přechovával a nabízel jiným osobám, aniž k tomu měl jakékoli oprávnění.

Jaký že to byl příběh?

Zmíněného přečinu se měl obviněný dopustit tím, že vědomě v rozporu s ustanovením § 50 odst. 1, 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a bez patřičné výjimky ze zákazu prodeje, nabízení a držení ve smyslu § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny, vydané příslušným krajským úřadem, a aniž by disponoval příslušnými doklady prokazujícími zákonný původ ve smyslu § 54 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, si opatřil, přechovával a následně dne 16. 2. 2019 nabízel k prodeji v rámci entomologické burzy konané v Dělnickém domě 5 ks neživých exemplářů preparovaných chráněných živočichů patřících ke druhu ohniváček černočárný (Lycaena dispar), který je zařazen mezi silně ohrožené zvláště chráněné druhy podle § 48 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny, a je uveden v příloze č. III bodu 2. vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení uvedeného zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“).

Příslušný okresní soud spatřoval ve skutku maximálně možnou odpovědnost za přestupek a podle tohoto právního názoru procesně rozhodl. S tím nesouhlasila státní zástupkyně a napadla uvedené usnesení stížností, kterou krajský soud zamítl jako nedůvodnou.

Nejvyšší státní zástupce se s takovým postupem nesmířil a podal dovolání.

Argumentace stran byla obšírná, pro rychlé pochopení jádra problému shrnu argumentaci obviněného.

Ve svém vyjádření k dovolání uvedl, že při hodnocení jeho jednání by měla být srozumitelně oddělena ochrana živého druhu (jedince) od mrtvého druhu (exemplář). Ohniváček černočárný (Lycaena dispar) se nenachází v situaci živočicha před vyhynutím nebo vyhubením, tedy použití ustanovení § 299 odst. 2 trestního zákoníku by v tomto případě bylo nesprávné, neboť obviněný nakládal s exempláři, tedy s mrtvými jedinci, a to druhu, který je pouze silně ohroženým. Jeho jednání by tak případně mohlo být pouze přestupkem. Obviněný dodal, že ochrana ohniváčka černočárného prošla v minulosti určitým vývojem, přičemž nyní fakticky není ohrožený. Argumentaci použitou nejvyšším státním zástupcem potom obviněný shledal obtížně srozumitelnou a rovněž zmínil, že už samotné řízení pro něj bylo dostatečným trestem a podání dovolání je již nepřiměřeným prostředkem.

Z navržené právní věty je zřejmé, že Nejvyšší soud se ztotožnil s právním názorem Nejvyššího státního zástupce. V klíčové argumentační pasáži zdůraznil, že souhrnně řečeno, skutková podstata přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami podle § 299 odst. 2 tr. zákoníku poskytuje ochranu – vedle dalších – i jedincům silně ohroženého druhu živočicha, a to před způsoby nakládání tam uvedenými, kam náleží i opatření sobě, přechovávání a nabízení těchto jedinců. Obviněný přitom podle tvrzení uvedeného v obžalobě sobě opatřil 5 ks neživých (preparovaných) jedinců, patřících k silně ohroženému druhu ohniváček černočárný (Lycaena dispar), které následně přechovával a nabízel, a to za neexistence okolností, které by mohly činit takové jednání oprávněným (viz § 54 zákona o ochraně přírody a krajiny), což zjevně může poskytovat podklad pro závěr o (formálním) naplnění znaků objektivní stránky skutkové podstaty zmíněného přečinu. To znamená, že tvrzení okresního soudu, podle něhož nebyly naplněny znaky uvedeného přečinu z důvodu, že šlo „pouze“ o silně ohrožený druh, je nesprávné a naplňovalo dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. f) a g) tr. ř., přičemž zmíněnou vadu nenapravil k podané stížnosti ani krajský soud, čímž zatížil své rozhodnutí i vadou naplňující dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. Přinejmenším předčasný je tak závěr soudů, že v daném případě není namístě dovození trestní odpovědnosti obviněného.

Že brouky nesbíráte?

Ať už budete o prázdninách procházet stánky trhů v Orlických horách či na Šumavě, nebo prohlížet nabídku prodejců na břehu Jadranu či Tichého oceánu, vždy narazíte na různé přírodní artefakty, vypreparované rostliny a živočichy. Krásná vzpomínka na dovolenou, co říkáte? No, nekup to!

A budete vědět jistě, že nejde o silně ohrožený druh?

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články