Brusel (I bis) maří vymáhání pohledávek. Proč?

Exekuční řízení má vést k rychlému a efektivnímu uspokojení oprávněného, a proto je důležité, aby se povinný o zahájení exekuce nedozvěděl před jejím zahájením, aby se zachoval prvek překvapení. Toto je nezbytné, aby účel exekučního řízení nebyl zmařen tím, že se povinný začne zbavovat svého majetku, jakmile se dozví o exekuci.[1]

advokát, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
AP
stážista, Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o.
Foto: Fotolia

Zřetelně se to projevuje u postihování pohledávek povinného, ať již u peněžního ústavu, nebo jiných peněžitých pohledávek. V obou těchto případech je exekuční příkaz doručován nejprve peněžnímu ústavu, resp. dlužníkovi povinného, a až po faktické realizaci exekuce povinnému. Ve vztahu k jiným peněžitým pohledávkám na základě § 313 občanského soudního řádu (o.s.ř), soud zakáže dlužníku povinného (tzv. poddlužníku) s uvedenou pohledávkou nakládat, zejména mu zakáže ji vyplatit povinnému, provést na ni započtení, a to od okamžiku, kdy mu bylo toto usnesení doručeno. Od tohoto okamžiku nemají jakékoli dispozice poddlužníka s přikázanou pohledávkou vůči oprávněnému žádné právní následky (NS 28 Cdo 3432/2013).[2]

Poslední věta § 313 odst. 2 stanoví, že „Povinnému nesmí být (usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí) doručeno dříve než dlužníku povinného.” § 313 odst. 3 dále říká, že Povinný ztrácí právo na pohledávku okamžikem, kdy bylo dlužníkovi povinného doručeno usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí.” 

Tato procesní úprava je logická. S ohledem na účel vykonávacího, resp. exekučního řízení, je nezbytné chránit majetek oprávněného a ujistit se, že se povinný nebude usilovat o zmaření výkonu rozhodnutí.[3]

Povinný se o provedení těchto opatření dozví z vyrozumění o zahájení exekuce, které je mu doručeno společně s prvními exekučními příkazy. Doručení tohoto vyrozumění povinnému oprávněnému také poskytuje jistou míru právní ochrany: “V okamžiku, kdy je vyrozumění doručeno povinnému, je povinný vázán tzv. generálním inhibitoriem, jež mu až na výjimky zapovídá nakládat s jeho majetkem pod sankcí tzv. relativní neplatnosti (§ 44a odst. 1).” Tato ochrana je však ochranou toliko právní; možnost faktického výkonu rozhodnutí sama o sobě nezajistí.[4]

V případě výkonu rozhodnutí vydaného v jiném členském státu Evropské unie je soud (soudní exekutor) vázán také nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepracované znění), „nařízení Brusel I bis“. To při výkonu rozhodnutí působí nemalé komplikace.

Čl. 43 odst. 1 nařízení Brusel I bis v českém jazykovém znění totiž říká: „Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osobě, vůči níž je výkon navrhován, osvědčení podle článku 53 ještě před přijetím prvního opatření v rámci výkonu. S tímto osvědčením se doručí i rozhodnutí, pokud již nebylo dané osobě doručeno dříve.

Osvědčení podle článku 53 nařízení Brusel I bis obsahuje formulářové shrnutí obsahu rozhodnutí, jehož výkon má být nařízen. Již ze své podstaty tak nese informaci o tom, že vůči osobě, které je toto osvědčení doručováno, je nebo v brzké budoucnosti bude nařízen výkon rozhodnutí a identifikuje jak osobu věřitele, tak dluh, který má být vymáhán.

Požadavek na to, aby osvědčení podle čl. 53 nařízení Brusel I bis bylo povinnému doručeno dříve než první exekuční příkaz v rámci řízení, je tedy v přímém rozporu s účelem exekučního řízení a zasahuje do ústavně chráněného práva na soudní ochranu. Zasahuje rovněž do práva oprávněného vlastnit majetek, když vlastnickému právu oprávněného reálně poskytuje podstatně nižší míru ochrany než vlastnickému právu povinného.

Přitom většinu jazykových znění čl. 43 nařízení Brusel I bis je možno vykládat odlišně od jazykového znění českého. 11 z 18 jazykových verzí tohoto článku[5], včetně anglického, ve kterém bylo nařízení připravováno, lze vykládat tak, že stanoví pouze pořadí, v jakém mají být jednotlivé dokumenty doručeny povinnému a nikoliv tak, že určité dokumenty musí být povinnému doručeny za všech okolností dříve, než soudní exekutor přistoupí k vlastnímu provádění exekuce.

Anglické znění říká: „Where enforcement is sought of a judgment given in another Member State, the certificate issued pursuant to Article 53 shall be served on the person against whom the enforcement is sought prior to the first enforcement measure.“ Tedy: „Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před prvním opatřením k výkonu rozhodnutí.

Jakkoliv je možné vykládat anglické znění v souladu s českou jazykovou verzí, je možný i výklad, který nebrání provádění výkonu rozhodnutí před doučením osvědčení podle článku 53. Takový výklad umožňuje i přinejmenším 10 dalších jazykových verzí. Tato znění lze vykládat i tak, že umožňují soudnímu exekutorovi vydat exekuční příkaz k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky a dokonce tento exekuční příkaz doručit dlužníkovi povinného ještě před doručením osvědčení dle čl. 53 nařízení Brusel I bis. Soudní exekutor je omezen pouze tak, že před doručením exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky povinnému musí povinnému doručit osvědčení dle čl. 53 nařízení Brusel I bis (a spolu s ním také rozsudek, který má být vykonán).Toto umožňuje určitou míru utajení a chrání oprávněné práva a očekávání oprávněného, který prostřednictvím tohoto postupu prosazuje své právo.

Rozdíl mezi českým jazykovým zněním a výkladem, který je přípustný podle většiny cizojazyčným zněním tedy spočívá v tom, že české jazykové znění soudního exekutora omezuje v provádění exekuce, dokud povinnému nedoručí osvědčení dle čl. 53 nařízení Brusel I bis. Zmiňovaná cizojazyčná znění žádné takové omezení neobsahují a určují jen pořadí, v jakém je třeba jednotlivé dokumenty doručit povinnému. Tento rozdíl je způsoben začleněním slova „přijetí“ do české verze citovaného usnesení, které není obsaženo ve většině cizojazyčných mutací. V cizojazyčných mutacích se jak část věty týkající se osvědčení dle čl. 53 nařízení Brusel I bis, tak část věty týkající se opatření v rámci výkonu rozhodnutí vztahují ke slovu „doručit“.

Výklad podle cizojazyčných verzí tak v zásadě odpovídá režimu, v jakém je dle § 44 odst. 1 exekučního řádu povinnému doručováno vyrozumění o zahájení exekuce. Což je logické – osvědčení dle čl. 53 nařízení Brusel I bis obsahuje v zásadě totéž, co vyrozumění o zahájení exekuce.

Vzniká zde tedy zásadní otázka, a to jakou interpretaci by soudní exekutor měl považovat za použitelnou. Přitom je třeba pomatovat na to, že právní předpisy Evropské unie jsou vypracovávány ve více jazycích a že různé jazykové verze jsou závazné ve stejném rozsahu. Návod, jak v takové situaci postupovat, poskytuje stanovisko generální advokátky Stix-Hackl ve věci
C-265/03 Simutenkov[6]. Dle tohoto stanoviska existuje 5 způsobů k dosažení správného výkladu.

První způsob je vzít společné minimum všech jazykových verzí. Společným minimem se v případě čl. 43 odst. 1 nařízení Brusel I bis zdá být výklad odpovídající českému znění. Druhý výklad přípustný podle většiny jazykových verzí je však natolik odlišný, že brání použití této metody. 

Druhé zmíněné řešení je zjištění nejasnějšího textu a nezohlednění jazykových verzí, které obsahují chybu v překladu. Ani tento způsob však není možný v této situaci aplikovat, neboť nelze jednoznačně určit, že v některá z jazykových verzí, resp. některý z uvažovaných výkladů, je zjevně chybná vlivem překladu.

Třetí metoda, kterou uvedla Komise a je také znázorněna v judikatuře Soudního dvora, je určení výkladu tvořící většinu jako správnou. Tato metoda jde proti českému znění: alespoň 11 z 18 jazykových verzí tohoto čl. 43 odst. 1 nařízení Brusel I bis je formulováno tak, že stanoví pouze pořadí, v jakém mají být jednotlivé dokumenty doručeny povinnému[7].

Soudní dvůr však konstatoval, že v některých případech je nutné vycházet z původního textu. Nařízení Brusel I bis bylo v rámci legislativního procesu projednáváno, resp. formulováno, v angličtině. Anglické jazykové znění přitom umožnuje výklad, podle něhož je soudní exekutor oprávněn přistoupit k vlastnímu provádění exekuce ještě před doručením osvědčení podle čl. 53 nařízení Brusel I bis povinnému.

Poslední metodou je teleologický výklad. Cílem čl. 43 odst. 1 nařízení Brusel I bis je zmírnit informační deficit povinného tak, aby ihned věděl, kdo a na základě čeho proti němu vymáhá jakou pohledávku. Tento cíl je deklarován i v bodu 32 preambule nařízení Brusel I bis[8]. Předmětný bod je v příslušných verzích formulován totožně s diskutovaným článkem. Z jeho – byť nejasně formulovaného – dovětku však lze dovozovat, že záměrem zákonodárce skutečně bylo vyloučit provádění exekuce do doby doručení osvědčení podle čl. 53 povinnému. 

Na druhou stranu však účelem čl. 43 odst. 1 nařízení Brusel I bis nepochybně nebylo poskytnout povinnému možnost se (formálně) zbavit postižitelného majetku, a zmařit tak uspokojení svého věřitele. Zákonodárce takový důsledek zjevně nezamýšlel – když smyslem celého nařízení Brusel I bis je usnadnit přeshraniční výkon rozhodnutí a patrně ani nepředpokládal (když o něm v preambuli není pojednáno).

S ohledem na to soudíme, že i přes jazykové znění české mutace čl. 43 nařízení Brusel I bis, je toto ustanovení potřeba vykládat tak, že soudu (soudnímu exekutorovi) neukládá, aby s faktickým výkonem rozhodnutí vyčkal do doby, kdy povinnému doručí osvědčení podle čl. 53 nařízení Brusel I bis. Převážit musí opačný výklad, který odpovídá smyslu a účelu vykonávacího řízení a který je přípustný podle většiny použitelných jazykových verzí. Proto by podle našeho názoru soudní exekutor neměl být povinen osobě, vůči níž je výkon navrhován, osvědčení podle článku 53 doručit ještě před přijetím prvního opatření v rámci výkonu.

 

Jazyk

Původní znění

Překlad

Verze

Bulharština

огато се търси изпълнение на съдебно решение, постановено в друга държава членка, издаденото съгласно член 53 удостоверение се връчва на лицето, срещу което се иска изпълнението, преди първата изпълнителна мярка. Към удостоверението се прилага съдебното решение, ако то не е било вечевръчено на въпросното лице.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před prvním opatřením k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud již nebylo dotyčné osobě doručeno. (DeepL)

1 (EN)

Žádá-li se o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané podle článku 53 se doručí osobě, vůči níž se výkon žádá, před prvním opatřením k výkonu rozhodnutí. Soudní rozhodnutí se přikládá k osvědčení, pokud již nebylo dotčené osobě doručeno. (Google Translate)

Španělština

Cuando se inste la ejecución de una resolución dictada en otro Estado miembro, el certificado expedido conforme al artículo 53 se notificará a la persona contra quien se insta la ejecución antes de la primera medida de ejecución. El certificado deberá ir acompañado de la resolución si esta todavía no se le ha notificado a dicha persona.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané v souladu s článkem 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před prvním opatřením k výkonu rozhodnutí. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud této osobě ještě nebylo doručeno. (DeepL)

1 (EN)

Je-li požadován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané v souladu s článkem 53 se oznámí osobě, vůči níž je výkon požadován, před prvním úkonem výkonu. K osvědčení musí být připojeno usnesení, pokud tato osoba ještě nebyla vyrozuměna. (Google Translate)

Čeština

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osobě, vůči níž je výkon navrhován, osvědčení podle článku 53 ještě před přijetím prvního opatření v rámci výkonu. S tímto osvědčením se doručí i rozhodnutí, pokud již nebylo dané osobě doručeno dříve.

 

2 (CZ)

Dánština

Når der begæres fuldbyrdelse af en retsafgørelse truffet i en anden medlemsstat, forkyndes attesten udstedt i henhold til artikel 53 for den person, mod hvem fuldbyrdelsen begæres, inden den første fuldbyrdelsesforanstaltning. Attesten ledsages af retsafgørelsen, hvis den ikke allerede er forkyndt for den pågældende.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před přijetím prvního opatření k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud již nebylo dotyčné osobě doručeno. (DeepL)

N/A

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané podle článku 53 se doručí osobě, vůči níž je výkon žádán, před prvním opatřením k výkonu. K potvrzení je připojeno rozhodnutí soudu, pokud již nebylo dotčené osobě doručeno. (Google Translate)

Němčina

Soll eine in einem anderen Mitgliedstaat ergangene Entscheidung vollstreckt werden, so wird die gemäß Artikel 53 ausgestellte Bescheinigung dem Schuldner vor der ersten Vollstreckungsmaßnahme zugestellt. Der Bescheinigung wird die Entscheidung beigefügt, sofern sie dem Schuldner noch nicht zugestellt wurde.

Má-li být vykonáno rozhodnutí vydané v jiném členském státě, musí být osvědčení vydané v souladu s článkem 53 doručeno povinnému před přijetím prvního opatření k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud ještě nebylo povinnému doručeno. (DeepL)

2 (CZ)

Má-li být vykonáno rozhodnutí vydané v jiném členském státě, potvrzení vydané v souladu s článkem 53 se doručí povinnému před prvním výkonem rozhodnutí. Osvědčení se přikládá k rozhodnutí, pokud dosud nebylo dlužníkovi doručeno. (Google Translate)

Estonština

Kui taotletakse teises liikmesriigis tehtud kohtuotsuse täitmist, toimetatakse artikli 53 kohaselt väljastatud tunnistus kätte isikule, kelle vastu täitmist taotletakse, enne esimese täitemeetme võtmist. Tunnistusele lisatakse kohtuotsus, kui seda ei ole kõnealusele isikule juba kätte toimetatud.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané v souladu s článkem 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před přijetím prvního opatření k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud již nebylo této osobě doručeno. (DeepL)

2 (CZ)

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané podle článku 53 se doručí osobě, vůči níž je výkon požadován, před přijetím prvního opatření k výkonu. Rozsudek se připojí k osvědčení, pokud již nebyl dotčené osobě doručen. (Google Translate)

Řečtina

Εάν ζητείται η εκτέλεση απόφασης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος, η βεβαίωση που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 53 επιδίδεται και κοινοποιείται στο πρόσωπο κατά του οποίου ζητείται η εκτέλεση πριν από το πρώτο μέτρο της εκτέλεσης. Η βεβαίωση συνοδεύεται από την απόφαση, εφόσον αυτή δεν επιδόθηκε και κοινοποιήθηκε ακόμα σε αυτό το πρόσωπο.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané v souladu s článkem 53 se doručí a sdělí osobě, proti níž je výkon navrhován, před přijetím prvního opatření k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud ještě nebylo doručeno a oznámeno této osobě. (DeepL)

N/A

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané v souladu s článkem 53 se doručí a oznámí osobě, vůči níž se o výkon žádá, před prvním opatřením výkonu. K osvědčení je připojeno rozhodnutí, pokud ještě nebylo této osobě doručeno a sděleno. (Google Translate)

Angličtina

Where enforcement is sought of a judgment given in another Member State, the certificate issued pursuant to Article 53 shall be served on the person against whom the enforcement is sought prior to the first enforcement measure. The certificate shall be accompanied by the judgment, if not already served on that person.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před prvním opatřením k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud již nebylo této osobě doručeno. (DeepL)

1 (EN)

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané podle článku 53 se doručí osobě, vůči níž je výkon žádán, před prvním opatřením k výkonu. K osvědčení se připojí rozsudek, pokud již nebyl této osobě doručen. (Google Translate)

Francouzština

Lorsque l’exécution d’une décision rendue dans un autre État membre est demandée, le certificat délivré conformément à l’article 53 est notifié ou signifié, avant la première mesure d’exécution, à la personne contre laquelle l’exécution est demandée. Le certificat est accompagné de la décision si celle-ci n’a pas déjà été notifiée ou signifiée à la personne concernée.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané v souladu s článkem 53 před prvním opatřením k výkonu rozhodnutí osobě, vůči níž je výkon navrhován. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud již nebylo dotyčné osobě doručeno. (DeepL)

1 (EN)

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, je osvědčení vydané v souladu s článkem 53 oznámeno nebo doručeno před prvním opatřením k výkonu osobě, vůči níž je výkon žádán. K osvědčení je připojeno rozhodnutí, pokud již nebylo oznámeno nebo doručeno dotčené osobě. (Google Translate)

Irština

 I gcás ina déantar forghníomhú breithiúnais a tugadh i mBallstát eile a iarradh, déanfar an deimhniú a eisíodh de bhun Airteagal 53 a sheirbheáil ar an duine a bhfuil an forghníomhú á iarraidh ina aghaidh roimh an gcéad bheart forghníomhaithe. Gabhfaidh an breithiúnas leis an deimhniú, mura mbeidh sé seirbheáilte ar an duine sin cheana.

Překlad z DeepL není dostupný.

1 (EN)

Je-li požadován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané podle článku 53 se doručí osobě, vůči níž je výkon žádán, před prvním opatřením k výkonu. Rozsudek se připojí k osvědčení, pokud již nebyl této osobě doručen. (Google Translate)

Chorvatština

 Ako se zahtijeva izvršenje sudske odluke donesene u drugoj državi članici, potvrda izdana u skladu s člankom 53. dostavlja se osobi protiv koje se zahtijeva izvršenje prije prve mjere izvršenja. Potvrdi se prilaže presuda, ako već nije dostav.

Překlad z DeepL není dostupný.

1 (EN)

Je-li vyžadován výkon soudního rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané podle článku 53 se doručí osobě, vůči níž je výkon žádán, před prvním opatřením k výkonu rozhodnutí. Rozsudek se připojuje k potvrzení, pokud již nebylo doručeno (Google Translate)

Italština

Quando si chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’attestato rilasciato ai sensi dell’articolo 53 è notificato o comunicato alla persona contro cui è chiesta l’esecuzione prima dell’inizio della stessa. L’attestato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona.

 

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před zahájením výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud již nebylo této osobě doručeno. (DeepL)

2 (CZ)

Je-li požadován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, je osvědčení vydané podle článku 53 doručeno osobě, vůči níž je výkon žádán, před zahájením výkonu. K osvědčení je připojeno rozhodnutí, pokud toto již nebylo této osobě oznámeno nebo sděleno. (Google Translate)

Lotyština

Ja tiek prasīta citā dalībvalstī pieņemta sprieduma izpilde, apliecību, ko izdod saskaņā ar 53. pantu, izsniedz personai, pret kuru lūgta izpilde, pirms pirmā izpildes pasākuma. Apliecībai pievieno spriedumu, ja minētajai personai tas vēl nav izsniegts.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před prvním opatřením k výkonu. Není-li osvědčení této osobě dosud doručeno, připojí se k rozhodnutí. (DeepL)

1 (EN)

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané v souladu s článkem 53 se vydá osobě, vůči níž je výkon žádán, před prvním opatřením k výkonu. K osvědčení se připojí rozsudek, nebyl-li této osobě dosud vydán. (Google Translate)

Litevština

Jei prašoma vykdyti kitoje valstybėje narėje priimtą teismo sprendimą, pagal 53 straipsnį išduota pažyma asmeniui, kurio atžvilgiu prašoma vykdyti teismo sprendimą, įteikiama prieš taikant pirmąją vykdymo priemonę. Kartu su pažyma pateikiamas teismo sprendimas, jei jis tam asmeniui dar nebuvo įteiktas.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před uplatněním prvního opatření k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud této osobě ještě nebylo doručeno. (DeepL)

2 (CZ)

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané v souladu s článkem 53 se doručí osobě, vůči níž je výkon rozhodnutí požadován, před použitím prvního opatření k výkonu rozhodnutí. K osvědčení je připojeno rozhodnutí soudu, pokud nebylo této osobě dosud doručeno. (Google Translate)

Maďarština

Amennyiben egy másik tagállamban hozott határozat végrehajtását kérik, az 53. cikk alapján kiállított tanúsítványt kézbesítik annak a félnek, aki ellen a végrehajtást kérik, még az első végrehajtási intézkedést megelőzően. A tanúsítványhoz csatolni kell a határozatot, ha azt az említett személy részére még nem kézbesítették.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 straně, proti níž je výkon navrhován, před přijetím prvního opatření k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud této osobě ještě nebylo doručeno. (DeepL)

N/A

Je-li požadován výkon rozhodnutí přijatého v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 straně, vůči níž se výkon žádá, ještě před prvním opatřením výkonu. Rozhodnutí musí být přiloženo k osvědčení, pokud nebylo dosud uvedené osobě doručeno. (Google Translate)

Maltština

Meta tintalab l-eżekuzzjoni ta’ sentenza mogħtija fi Stat Membru ieħor, iċ-ċertifikat maħruġ skont l-Artikolu 53 għandu jkun notifikat lill-persuna li kontra tagħha qed tintalab leżekuzzjoni qabel l-ewwel miżura ta’ eżekuzzjoni. Dan iċ-ċertifikat għandu jkun akkumpanjat mis-sentenza, jekk din ma tkunx diġà ġiet innotifikata lil dik il-persuna.

Překlad z DeepL není dostupný.

1 (EN)

Je-li požadován výkon rozsudku vydaného v jiném členském státě, musí být osvědčení vydané v souladu s článkem 53 oznámeno osobě, vůči níž je výkon požadován, před prvním opatřením k výkonu rozhodnutí. K tomuto potvrzení musí být připojen trest, pokud již nebyl této osobě vykonán. (Google Translate)

Nizozemština

 Indien wordt verzocht om tenuitvoerlegging van een beslissing die in een andere lidstaat is gegeven, moet het krachtens artikel 53 afgegeven certificaat, voorafgaand aan de eerste uitvoeringsmaatregel, worden betekend aan de persoon jegens wie om de tenuitvoerlegging wordt verzocht. Het certificaat wordt vergezeld van de beslissing, indien de betekening aan die persoon nog niet heeft plaatsgevonden.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, musí být osvědčení vydané podle článku 53 doručeno osobě, proti níž je výkon navrhován, před prvním opatřením k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud již nebylo této osobě doručeno. (DeepL)

1 (EN)

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, musí být osvědčení vydané podle článku 53 doručeno osobě, vůči níž je výkon žádán, před prvním opatřením k výkonu. K osvědčení se připojí rozhodnutí, bylo-li o něm doručeno. (Google Translate)

Polština

Jeżeli wystąpiono o wykonanie orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim, zaświadczenie wydane zgodnie z art. 53 zostaje doręczone osobie, wobec której występuje się o wykonanie orzeczenia przed pierwszym środkiem wykonawczym. Zaświadczenie doręczane jest wraz z orzeczeniem, jeżeli przedmiotowe orzeczenie nie zostało uprzednio doręczone tej osobie

Je-li požadován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon požadován, před prvním opatřením k výkonu. Osvědčení se doručuje společně s rozhodnutím, pokud dané rozhodnutí nebylo této osobě doručeno dříve. (DeepL)

1 (EN)

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané v souladu s článkem 53 se doručí osobě, vůči níž je výkon žádán, před prvním opatřením výkonu. Osvědčení se doručuje spolu s rozhodnutím, nebylo-li dané osobě již dříve doručeno. (Google Translate)

Portugalština

Se for requerida a execução de uma decisão proferida noutro Estado-Membro, a certidão emitida nos termos do artigo 53.o é notificada à pessoa contra a qual a execução é requerida antes da primeira medida de execução. A certidão deve ser acompanhada da decisão se esta ainda não tiver sido notificada a essa pessoa.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před prvním opatřením k výkonu rozhodnutí. K osvědčení musí být přiloženo rozhodnutí, pokud již nebylo této osobě doručeno. (DeepL)

2 (CZ)

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané podle článku 53 se doručí osobě, vůči níž je výkon žádán, před přijetím prvního opatření k výkonu. K osvědčení musí být připojeno rozhodnutí, pokud již nebylo této osobě oznámeno. (Google Translate)

Rumunština

În cazul în care se solicită executarea unei hotărâri pronunțate într-un alt stat membru, certificatul emis conform articolului 53 se notifică sau se comunică persoanei împotriva căreia se solicită executarea înainte de prima măsură de executare. Certificatul este însoțit de hotărâre, dacă aceasta nu a fost deja notificată sau comunicată persoanei respective.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před přijetím prvního opatření k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud již nebylo dotyčné osobě doručeno. (DeepL).

N/A

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané podle článku 53 se doručí nebo sdělí osobě, vůči níž je výkon požadován, před prvním opatřením k výkonu. K osvědčení je připojeno rozhodnutí, pokud již nebylo oznámeno nebo sděleno příslušné osobě. (Google Translate)

Slovenština

Ak sa žiada o výkon rozsudku vydaného v inom členskom štáte, osvedčenie vydané podľa článku 53 sa doručí osobe, proti ktorej sa žiada o výkon, pred prvým opatrením v rámci výkonu rozsudku. K osvedčeniu sa pripojí rozsudok, ak sa tejto osobe nedoručil už skôr.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před prvním opatřením k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud již nebylo této osobě doručeno. (DeepL)

1 (EN)

Pokud se žádá o výkon rozsudku vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané podle článku 53 se doručí osobě, proti které se žádá o výkon, před prvním opatřením v rámci výkonu rozsudku. K osvědčení se připojí rozsudek, pokud se této osobě nedoručil již dříve. (Google Translate)

Slovinština

Če se zahteva izvršitev sodne odločbe, izdane v drugi državi članici, se potrdilo, izdano v skladu s členom 53, osebi, zoper katero se zahteva izvršitev, vroči pred prvim izvršilnim ukrepom. Potrdilu je priložena sodna odločba, če mu še ni bila vročena

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané v souladu s článkem 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před přijetím prvního opatření k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud jí již nebylo doručeno. (DeepL)

N/A

Je-li požadován výkon soudního rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané v souladu s článkem 53 se doručí osobě, vůči níž je výkon žádán, před prvním opatřením k výkonu rozhodnutí. K potvrzení se přikládá rozhodnutí soudu, pokud ještě nebylo doručeno. (Google Translate)

Finština

 Kun haetaan toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion täytäntöönpanoa, 53 artiklan mukaisesti annettu todistus on annettava tiedoksi henkilölle, jota vastaan täytäntöönpanoa haetaan, ennen ensimmäistä täytäntöönpanotoimenpidettä. Todistukseen on liitettävä tuomio, jos sitä ei ole jo annettu kyseiselle henkilölle tiedoksi.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané v souladu s článkem 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před přijetím prvního opatření k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud již nebylo této osobě doručeno. (DeepL)

N/A

Pokud se žádá o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, musí být osvědčení vydané v souladu s článkem 53 doručeno osobě, vůči níž je výkon žádán, před prvním opatřením k výkonu. Rozsudek musí být přiložen k osvědčení, pokud již nebyl dotyčné osobě doručen. (Google Translate)

Švédština

När verkställighet begärs av en dom som meddelats i en annan medlemsstat ska det intyg som utfärdas enligt artikel 53 delges den person mot vilken verkställigheten söks före det att den första verkställighetsåtgärden vidtas. Intyget ska åtföljas av domen om personen i fråga ännu inte har delgetts denna.

Je-li navrhován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, doručí se osvědčení vydané podle článku 53 osobě, proti níž je výkon navrhován, před přijetím prvního opatření k výkonu. K osvědčení se přiloží rozhodnutí, pokud ještě nebylo dotyčné osobě doručeno. (DeepL)

2 (CZ)

Je-li požadován výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, osvědčení vydané podle článku 53 se doručí osobě, vůči níž je výkon žádán, před zahájením prvního výkonu rozhodnutí. K osvědčení musí být připojen rozsudek, pokud jej dotyčné osobě dosud nebylo doručeno. (Google Translate)

 

Zkratkou „1 (EN)“ jsou označeny verze, které odpovídají anglickému znění. Zkratkou „2 (CZ)“ jsou označeny verze, které odpovídají českému znění. Zkratka „N/A“ je uvedena u verzí, kde si strojové překlady v rozhodné části protiřečí.


[1] KASÍKOVÁ, Martina. § 44 [Vyrozumění o zahájení exekuce]. In: KASÍKOVÁ, Martina, JIRMANOVÁ, Miroslava, HUBÁČEK, Jaroslav, PLÁŠIL, Vladimír, ŠIMKA, Karel, KUČERA, Zdeněk, NEKOLA, Václav. Exekuční řád. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 362, marg. č. 9.


[2] SMOLÍK, Petr. § 313 [Arrestatorium a inhibitorium]. In: SVOBODA, Karel, SMOLÍK, Petr, LEVÝ, Jiří, DOLEŽÍLEK, Jiří a kol. Občanský soudní řád. 3. vydání (1. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2022, marg. č. 2.


[3] KRBEK, Pavel. § 313 [Arrestatorium a inhibitorium]. In: DRÁPAL, Ljubomír, BUREŠ, Jaroslav a kol. Občanský soudní řád I, II. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 2396.

[4] SVOBODA, Karel. § 44 [Vyrozumění o zahájení exekuce]. In: SVOBODA, Karel, JÍCHA, Lukáš, KREJSTA, Jan, HOZMAN, David, ÚŠELOVÁ, Veronika, KOCINEC, Jaroslav a kol. Exekuční řád. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 282, marg. č. 1.

[5] Tabulka se všemi jazykovými mutacemi a překlady do češtiny připravenými s pomocí aplikací DeepL a Google Translate je přiložena za konec tohoto článku. U šesti zbylých jazykových verzí nelze strojový překlad jednoznačně vyhodnotit.

[6] Případ se týkal výkladu článku 23 dohody o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé. Věcně šlo o to, že pan Simutenkov byl jako příslušník třetí země omezen pravidly španělské sportovní federace; která omezovala možnost týmů registrovat občany třetích zemí. Pan Simutenkov tvrdil, že přímo vymahatelná práva stanovená dohodou EU/Rusko brání v aplikaci pravidel španělské fotbalové asociace na jeho osobu.

[7] U šesti zbylých jazykových verzí nelze strojový překlad jednoznačně vyhodnotit.

[8] S cílem informovat osobu, vůči níž je výkon navrhován, o výkonu rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, by mělo osvědčení vydané podle tohoto nařízení a doplněné v případě potřeby uvedeným rozhodnutím být doručeno této osobě v přiměřené době před přijetím prvního opatření v rámci výkonu. V této souvislosti se takovým opatřením rozumí první opatřením v rámci výkonu provedené po takovém doručení.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články