Lex Ukrajina

„Lex Ukrajina“ stanoví podmínky pro udělení dočasné ochrany cizincům (zejména občanům Ukrajiny), potvrzuje právo těchto osob na volný vstup na český trh práce a zajisťuje určitá práva v oblasti sociálního zabezpečení, školství a zdravotních služeb.

advokát, Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář
vedoucí advokát, Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář
Weinhold Legal, s.r.o., advokátní kancelář
Ukrajina, válka, zákony
Foto: Redakce

Dne 17. března 2022 schválil Senát a podepsal prezident balíček tří vládních návrhů zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a přílivem vysídlených osob z Ukrajiny, které se souhrnně v mediích označují jako „Lex Ukrajina“. „Lex Ukrajina“ stanoví podmínky pro udělení dočasné ochrany cizincům (zejména občanům Ukrajiny). Dále potvrzuje právo těchto osob na volný vstup na český trh práce a zajisťuje určitá práva v oblasti sociálního zabezpečení, školství a zdravotních služeb. Účinnost všech zákonů balíčku „Lex Ukrajina“ je plánována na den jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů a mají pozbýt účinnosti dne 31.  března 2023, kromě výjimky ze znalosti českého jazyka pro pedagogické pracovníky, která skončí už 31. srpna 2022.

Lex Ukrajina se vztahuje na cizince, kterému:  

 • byla v České republice poskytnuta tzv. dočasná ochrana v návaznosti na rozhodnutí Rady (EU) 2022/382 ze dne 4. března 2022, kterým se zavádí dočasná ochrana vysídlených osob z Ukrajiny;  
 • bylo přede dnem nabytí účinnosti zákona uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu v souvislosti s konfliktem na Ukrajině – tj. speciální dlouhodobé vízum strpění, které je vydáváno od 24. února 2022 (dále jen „vízum za účelem strpění“). Cizinci s vízem za účelem strpění se budou považovat za cizince, kterým byla udělena dočasná ochrana.

Oprávnění k pobytu na území ČR za účelem dočasné ochrany a zdravotní pojištění

Dočasná ochrana bude udělena Ministerstvem vnitra nebo Policií ČR následujícím osobám:

 • ukrajinským státním příslušníkům pobývajícím na Ukrajině před 24. únorem 2022 a jejich rodinným příslušníkům
 • osobám bez státní příslušnosti a státním příslušníkům třetích zemí jiných než Ukrajiny, kterým byla před 24. únorem 2022 poskytnuta mezinárodní ochrana nebo odpovídající vnitrostátní ochrana na Ukrajině a jejich rodinným příslušníkům,
 • které prokáží, že byly ke dni 24. února 2022 držiteli platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jejich vycestování do státu, jehož je státním občanem, nebo části jeho území, anebo v případě osoby bez státního občanství do státu nebo části jeho území jeho posledního trvalého bydliště před vstupem na území Ukrajiny, není možné z důvodu hrozby skutečného nebezpečí.  

Dočasnou ochranu nelze udělit, pokud není splněna jedna z výše udělených podmínek nebo pokud by o ni požádal cizinec, který o dočasnou ochranu požádal v jiném členském státě EU nebo kterému byla udělena dočasná ochrana v jiném členském státě EU.

Pro účely zákona o pobytu cizinců na území ČR se osoba s udělenou dočasnou ochranou podle tohoto zákona považuje za držitele víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky.

Udělení dočasné ochrany se vyznačuje cizinci vízovým štítkem do cestovního dokladu. Nelze-li tak učinit, lze dočasně učinit záznam o udělení dočasné ochrany do cestovního dokladu nebo mimo něj.

Zdravotní pojištění

Oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany umožní těmto cizincům čerpat zdravotní služby na území ČR, neboť se stanou pojištěnci podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní služba poskytnutá na území ČR jim bude uhrazena jako účastníkům českého veřejného pojištění i v případě, že tato služba byla poskytnuta v období 30 dnů přede dnem udělení dočasné ochrany. Obdobně to platí i pro osoby, kterým byla u nás poskytnuta zdravotní služba od 24. února 2022 a kterým bylo vydáno vízum za účelem strpění. Pojistné za tyto skupiny cizinců bude hradit stát, pokud nebudou mít tyto osoby příjmy ze zaměstnání nebo z podnikání.

Volný vstup na pracovní trh

Pro účely zákona o zaměstnanosti se cizinec, kterému byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana (nebo zde získal vízum za účelem strpění), považuje za cizince s trvalým pobytem. To ve výsledku znamená, že pro tyto cizince nebude vyžadováno získání povolení k zaměstnání, modrá karta nebo zaměstnanecká karta, které by jinak cizinci ke vstupu na pracovní trh potřebovali. Pracovní místo, na které budou přijímáni cizinci s dočasnou ochranou, nebude nutné ohlašovat na Úřad práce ČR jako volné pracovní místo.  

Zaměstnavatelům však zůstane povinnost informovat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce ČR o nástupu těchto cizinců do zaměstnání a vést jejich evidenci v rozsahu předepsaném zákonem o zaměstnanosti. Zaměstnavatelům lze doporučit, aby se zaměstnanci sjednávali pracovní poměr na dobu určitou na dobu „dočasné ochrany“ či platnosti víza za účelem strpění a dohodli se na informační povinnosti zaměstnanců – cizinců ve vztahu k jejich pobytovému statusu.

Tito cizinci se také budou moci nechat registrovat u Úřadu práce ČR jako zájemci či uchazeči o zaměstnání, účastnit se rekvalifikace nebo vykonávat samostatně výdělečnou činnost, jak plyne i ze zákona o dočasné ochraně cizinců.

Humanitární dávka a příspěvek pro solidární domácnosti

Cizinci s dočasnou ochranou mají nárok na humanitární dávku ve výši 5.000 Kč v měsíci, kdy jim byla udělena dočasná ochrana. Pokud to z příjmových, sociálních a majetkových poměrů cizince vyplývá, je možné tuto dávku poskytnout opakovaně, a to po dobu pěti kalendářních měsíců bezprostředně následujících po kalendářním měsíci, v němž mu byla udělena dočasná ochrana. Tyto dávky bude vyplácet Úřad práce ČR.

Zavádí se také příspěvek pro solidární domácnost, který může získat fyzická osoba, která bezplatně poskytla ubytování cizinci s dočasnou ochranou. Podmínkou je, že se nejedná o ubytování v ubytovacím zařízení a ubytování bylo poskytnuto nepřetržitě po dobu, jejíž minimální délku stanoví vláda nařízením. Žadatel bude muset v žádosti doložit následující informace

 • identifikaci žadatele,
 • adresu nemovitosti, v níž je poskytováno ubytování, a právní titul, na jehož základě žadatel nemovitost užívá,
 • identifikaci ubytovaných osob,
 • údaje o době poskytování ubytování, a dále čestné prohlášení žadatele, že
 • ubytování bylo poskytnuto bezplatně,
 • ubytované osobě je zajištěn dostatečný prostor pro odpočinek, pro přípravu stravy, prostor pro osobní hygienu a záchod a musí být zajištěn přístup k pitné vodě.

Výše tohoto příspěvku bude stanovena vládním nařízením, které by také mělo stanovit maximální počet ubytovaných v jedné domácnosti. Očekává se, že příspěvek by mohl činit 3.000,- Kč na uprchlíka a měsíc, maximálně však 9.000,- Kč na domácnost, jak vyplývá z tiskové zprávy MPSV.

Dětské skupiny

Upravuje se také péče o dítě v dětské skupině. Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině může poskytovat tuto službu též rodiči dítěte, které je cizincem s dočasnou ochranou, a to i pokud není zaměstnavatelem rodiče tohoto dítěte. Navíc bude možné žádat i o příspěvek na provoz dětské skupiny ze státního rozpočtu, i když osoba pečující o dítě nepracuje, nestuduje nebo nepodniká.

Nově se cizincům s dočasnou ochranou umožňuje, aby vykonávali činnost, jíž se uskutečňuje výchova dítěte v dětské skupině. Tento cizinec musí splnit následující podmínky:

 • je zletilou a svéprávnou osobou,
 • má pedagogické, sociální nebo zdravotní vzdělání anebo má střední vzdělání s maturitní zkouškou, získal-li praxi v oblasti péče o dítě ve věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky v délce minimálně 5 let, je-li bezúhonnou osobou (osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činnosti péče o dítě nebo činností s ní srovnatelných),  
 • činnost bude vykonává jen v přítomnosti pečující osoby splňující požadavky zákona o dětské skupině.

Po dobu prvních 6 měsíců se budou tyto skutečnosti dokládat čestným prohlášením.

 

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články