Obce mají povinnost zveřejňovat vyhlášky ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků

Povinnost publikace obecně závazných vyhlášek ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků je ústavně konformní.

Justice, spravedlnost, rozhodnutí soudu
Foto: Shutterstock

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) zamítlo návrh skupiny 26 senátorů na zrušení části § 1 odst. 1 písm. a) ve slovech „obecně závazné vyhlášky a", § 1 odst. 2, § 2 odst. 1, § 4 odst. 1 a § 9 odst. 3 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 36/2021 Sb., § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 36/2021 Sb. a § 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 36/2021 Sb.

Napadená právní úprava, stručně řečeno, podmiňuje platnost a účinnost samosprávných předpisů jejich publikací v celostátně vedené Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů (dále jen „Sbírka“) spravované Ministerstvem vnitra. Podle navrhovatelky zahrnutím samosprávných předpisů, zejména obecně závazných vyhlášek, které jsou výrazem originární samosprávné normotvorby, do režimu zákona č. 35/2021 Sb. a zakotvením podmíněnosti jejich platnosti a účinnosti zveřejněním ve Sbírce porušil zákonodárce ústavně zaručené právo územních samosprávných celků na samosprávu a právo jejich zastupitelstev vydávat v mezích své působnosti obecně závazné vyhlášky.

Ústavní soud dospěl k závěru, že návrh není důvodný.

Povinnost publikace právních předpisů nově upravená zákonem č. 35/2021 Sb. podmiňující tímto zveřejněním jejich platnost, nezasahuje do práva zastupitelstva vydávat obecně závazné vyhlášky, zaručeného v čl. 8 a čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“). Cíl shromáždit ucelený soubor právních předpisů na jednom veřejnosti přístupném místě způsobem umožňujícím dálkový přístup, sledovaný tímto opatřením k zajištění poznatelnosti práva platného a účinného na místní úrovni a předvídatelnosti následků vlastního jednání jeho adresáty, je legitimní a slučitelný s principem právního státu podle čl. 1 odst. 1 Ústavy.

Na tom nic nemění ani administrativní zátěž spojená s povinností obce zasílat vydané obecně závazné vyhlášky do datové schránky správce této Sbírky pod sankcí jejich neplatnosti, neboť takto stanovený postup pouze nahradí dosavadní zákonnou povinnost obce zaslat obecně závaznou vyhlášku neprodleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra.

Převzato z tiskové zprávy Ústavního soudu TZ 85/2021

Celý text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 18/21

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články