Plná moc k založení obchodní společnosti jediným zakladatelem

Dne 27. 11. 2014 Nejvyšší soud ve věci sp. zn. 29 Cdo 3919/2014 posuzoval, zda při založení obchodní společnosti jediným zakladatelem postačí plná moc s úředně ověřeným podpisem. Podle § 441 odst. 2 in fine občanského zákoníku je třeba, aby plná moc měla stejnou formu, jakou zákon vyžaduje pro právní jednání, k němuž je plná moc udělena. Přitom podle zákona o obchodních korporacích je kapitálovou společnost při založení jediným zakladatelem třeba založit ve formě notářského zápisu.

právník-analytik oddělení právních systémů ATLAS consulting spol. s r.o.
Foto: Fotolia

Dle Nejvyššího soudu obecně nenaplnění požadavku formy uvedeného v § 441 odst. 2 in fine občanského zákoníku nevede bez dalšího k neplatnosti plné moci či právního jednání na jejím základě učiněného. Nejvyšší soud vyšel z § 580 OZ, podle kterého je právní jednání neplatné pouze tehdy, vyžaduje-li to smysl a účel zákona. Tudíž neplatnost pro nedodržení formy musí vyplývat ze smyslu a účelu zákona. Přitom účelem požadavku notářského zápisu je ověření totožnosti zmocnitele, a není-li pochyb o totožnosti zmocnitele, není plná moc neplatná jen pro to, že nebyla udělena ve formě notářského zápisu, jak zákon předepisuje.

Soud zároveň řešil vztah § 441 občanského zákoníku a § 6 zákona o obchodních korporacích, který předepisuje pro právní úkony směřující ke vzniku, změně či zániku obchodní korporace písemnou formu s úředně ověřenými podpisy pod sankcí absolutní neplatnosti. Nejvyšší soud konstatoval, že § 6 - jde-li o požadavek formy plné moci k založení společnosti s ručením omezeným - je ustanovením zvláštním, které se uplatní před § 441 odst. 2 in fine OZ. Postačí tudíž, aby plná moc k přijetí zakladatelské listiny o založení společnosti s ručením omezeným byla udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (zakladatele), a to bez ohledu na to, že zakladatelská listina musí být sepsána ve formě notářského zápisu o právním jednání.

Celý text judikátu si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články