Překlad úředních listin

Pokud potřebujete v zahraničí předložit dokončené vzdělání, výpis z rejstříku trestů, rodný list nebo jiné úřední dokumenty, nejspíš vám je jasné, že je budete muset nechat přeložit do jazyka dané země. Vzhledem k tomu, že se na veřejné listiny kladou vysoké nároky po stránce přesnosti a odbornosti, bude v takovém případě nutné zajistit úřední neboli soudní překlad. Zajímá vás, jak úřední překlad získat a co vše k němu můžete potřebovat?

Apostila, úřední překlad
Foto: www.alphatrad.com

Veřejné listiny, které vydal nebo ověřil orgán České republiky, nebo které před ním byly podepsány, vyžadují soudně ověřený překlad, kterému se rovněž říká soudní překlad, úřední překlad, notářsky ověřený překlad nebo také překlad s kulatým razítkem. Všechny tyto názvy označují tutéž skutečnost. Úřední překlady spadají do kategorie úzce specializovaných lidských činností, které kladou vysoké nároky na profesionalitu a odbornost zpracování. Z toho důvody běžný překlad v těchto případech nestačí.

Úřední překlad vykonává soudní překladatel, který byl do této funkce jmenován příslušným krajským soudem a který ručí za správnost a přesnost přeloženého dokumentu. Výsledný soudní překlad je svázán s originálním dokumentem pečetí. Dále je opatřen tlumočnickou doložkou, na které je umístěno razítko soudního překladatele, takzvané kulaté razítko. Úřední překlad sestává tedy z originální listiny nebo notářsky ověřené kopie, přeloženého textu a tlumočnické doložky.

V jakých případech potřebujete úřední překlad?

Soudní překlad budete potřebovat vždy, jakmile budete dokládat veřejnou oficiální listinu v jiné zemi, než ve které byla vyhotovena, a v jazyce, který v dané zemi není uznán jako úřední. Takovýmito listinami jsou především matriční dokumenty, jako je například rodný či oddací list, právní a soudní listiny, mezi než patří nejrůznější smlouvy, výpisy z rejstříku, například rejstříku trestů, živnostenského či obchodního rejstříku, doklady o studiu, výpisy z lékařské dokumentace, úřední a obchodní listiny, jako je daňové přiznání či koncesní listina, nebo také identifikační doklady jako cestovní pas a občanský průkaz.

Typy úředního překladu

Samotný úřední překlad postačí jen v zemích, se kterými má Česká republika uzavřenou dvoustranou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů Konkrétně se jedná o následující státy: Afganistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Itálie, Jemen, KLDR, Kosovo, Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam. Dále se toto úřední ověření vztahuje na všechny státy, které jsou členy Evropské unie, tedy i na ty, se kterými ČR nemá sjednanou dohodu o soudních překladech (zdroj: portal.justice.cz).

Pokud pro vaše potřeby postačí samotný úřední překlad, zbývá jen vyhledat soudního překladatele, který vám zajistí soudní překlad s kulatým razítkem. Případně tuto práci můžete přenechat překladatelské agentuře, kde vám zajistí překlad úředních listin soudním tlumočníkem, aby mohly být považovány za legitimní. V některých případech ovšem nestačí listinu pouze úředně přeložit. Může být nutné ji navíc opatřit apostilou nebo ji superlegalizovat. Smyslem apostily a superlegalizace je prokázat, že dokument byl vydán nebo ověřen justičním nebo správním orgánem státu, případně před ním byla podepsána. V tomto případě není účelem ověření obsahu listiny, ale pravosti razítka a podpisu.

Apostila k úřednímu překladu

Jakmile potřebujete přeložit dokumenty pro zemi, která nemá s Českou republikou uzavřenou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů, je potřeba zjistit, zda je daný stát účastníkem Haagské úmluvy o apostile. Pokud ano, je nutné listinu opatřit tzv. apostilní doložkou. V každém z těchto států je stanoven kompetentní orgán, který toto ověření provádí. V České republice je v případě nutnosti apostilní doložky potřeba navštívit jeden z apostilních úřadů, a to buď konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí nebo mezinárodní odbor Ministerstva spravedlnosti ČR.

Apostilní doložku je rovněž možné získat poštovní cestou, je ovšem potřeba přiložit k dokumentům potřebný počet kolkových známek, kterými se platí správní poplatek na těchto úřadech. Nezapomeňte si je tedy předem opatřit na jedné z poboček České pošty. Jakmile získáte apostilní doložku, posledním krokem je zajistit soudní překlad dokumentu. Pokud si chcete ušetřit čas a práci se získáváním apostilní doložky, opět je možné se svěřit do rukou překladatelské agentury, která vám soudní překlad i apostilu zajistí. Členů Haagské úmluvy o apostile je v současné době celkem devadesát jedna. Podrobný seznam zemí naleznete na oficiální internetové stránce www.hcch.net.

Superlegalizace k úřednímu překladu

Země, které nejsou signatářem bilaterální mezinárodní smlouvy o osvobození od ověřování pravosti dokumentů ani Haagské úmluvy o apostile, musejí být navíc ověřeny konzulární superlegalizací. Takovouto listinu je nutné v první řadě ověřit u orgánu, který ji vydal (Krajský úřad, Ministerstvo školství, Ministerstvo zdravotnictví apod.). Až poté může být dalšími orgány považována za legitimní. Následně je nutné navštívit Ministerstvo zahraničních věcí, kde listina získá vyšší ověření skupinou legalizace odboru konzulárních činností. Toto je poslední krok, který provedete na území České republiky.

Listinu na závěr ověřuje zastupitelský úřad státu, pro který je úřední překlad listin určen. Jedná se o konečné ověření, které se nazývá superlegalizace. Za každé ověření budete platit kolkovou známkou v hodnotě 100 Kč, proto si je předem zakupte v dostatečném množství. Kolkové známky jsou k dostání na každé pobočce České pošty. Další možností, stejně jako v případě apostily, je superlegalizaci přenechat na starost překladatelské agentuře. (zdroj: presto.cz)

Jak zajistit překlad úředních listin?

Vzhledem k tomu, že je úředně přeložená listina neoddělitelnou součástí originálního dokumentu, je potřeba si v první řadě rozmyslet, zda si originál potřebujete ponechat či nikoli. Pokud ano, budete si muset nejprve vyhotovit notářsky ověřenou kopii dokumentu (na všech pobočkách Czech point nebo u notáře), kterou následně předložíte k soudnímu překladu. Původní doklady si tak můžete ponechat pro jiné účely. Navíc u některých dokumentů, jako jsou například identifikační doklady, to ani jinak možné není. Další kroky závisí na tom, zda potřebujete pro vaše účely získat k soudnímu překladu apostilu či superlegalizaci.

Pokud ano, je nejprve nutné listinu ověřit u výše uvedených příslušných orgánů. V opačném případě se rovnou obrátíte na soudního překladatele, který provede úřední překlad dokumentu. Jednou z možností je najít soudního překladatele prostřednictvím internetu na stránkách Ministerstva spravedlnosti či Komory soudních tlumočníků. Druhou možností je obrátit se na některou z překladatelských agentur, které se soudními překladateli již spolupracují a mohou vám ušetřit práci, případně nabídnout i další potřebné služby, jako je apostilní doložka a superlegalizace.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články