Tohle video není investiční rada

... aneb o odpovědnosti za škodu způsobenou radou a o problematice senzacechtivých finfluencerech.

TS
Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Finance, bankovnictví, půjčka
Foto: Fotolia

Finfluencerství je na první pohled záslužná činnost, která ale skrývá nečekané nástrahy. Abychom věděli, o co se jedná, musíme se vrátit zpět do roku 2020. Lidstvo soupeřilo s pandemií nemoci COVID 19 a všichni jsme se zavřeli doma. Necestovali jsme, vařili a bavili jsme se doma, takže se nám začaly hromadit peníze na účtu. Naspořené peníze ale ohrožoval tichý zabiják – INFLACE. Začali jsme tedy hledat cesty, jak naše úspory ochránit, jelikož když mají lidé více peněz, nehledají jen jak je utratit, ale také kam je investovat.[1] Odhodlanost lidí vzdělávat se ve světě financí a investic využili tvůrci na sociálních sítí a začali tvořit vzdělávací obsah v této oblasti, což dalo možnost zrodu novému odvětví obsahu – FINFLUENCERSTVÍ.  

Finanční influencerství (dále jen „finfluencerství“) zažilo během několika měsíců raketový vzestup! S vzestupem a rozvojem se ale postupně vykrystalizovala i temná stránka a rizika. Aby byl finfluencer úspěšný, musí svým divákům nabídnout vedle vzdělávacího obsahu i nějakou senzaci jako "Díky této akcii vyděláte miliony!" nebo “Kolaps finančního sektoru se blíží!”. I takové clickbaitové[2] názvy videí někteří finfluenceři používají, aby zvýšili dosah svých videí. Finfluenceři v těchto videích prezentují „úžasné“ investiční příležitosti s vysokými výnosy, zapomenou ale zmínit i související rizika, která už nejsou tak senzační. Taková senzacechtivá tvorba od finfluencerů, kteří se na sociálních sítích prezentují jako finanční a investiční odborníci, může kriticky a negativně ovlivnit investiční chování jejich publika.  

I když můžou rady finfluencerů ovlivnit nákupy a prodeje investičních nebo finančních nástrojů svých fanoušků, s velkou obtíží lze tohle sdělování rad označit za finanční nebo investiční poradenství. Finfluencerův dosah nelze v rámci organického dosahu přesně zamířit. Není tedy možné klasifikovat cílovou skupinu, ke které se tvorba s informacemi a radou dostane. Zároveň jsou poskytované rady nebo informace velice obecné, aby oslovily co nejvíce lidí. V takovém případě není naplněn znak individualizace.

Právě individualizace je hlavním znakem, jenž odlišuje veřejně dostupné investiční doporučení od investičního poradenství[3] dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu[4].  

Můžeme si tedy položit otázku – Je finfluencer vůbec nějak regulovaný nebo může být za případnou škodu, kterou svou radou svým fanouškům způsobí, nějak postižitelný?          

Odpověď na tuto otázku budeme hledat v § 2950 OZ[5] Podle první věty zmíněného ustanovení může být škůdcem odborník dle § 5 odst. 1 OZ[6], tedy ten, „kdo se hlásí k nějakým specifickým znalostem nebo dovednostem, které nelze očekávat od běžného průměrného člověka“[7]. Odbornost je posuzována z měřítka průměrně rozumného člověka, který při zachování obvyklé pečlivosti a opatrnosti mohl nabýt dojmu, že ten, s kým jedná, je v dané oblasti skutečně odborník/profesionál. Odborník v tomto smyslu je, nebo se tak alespoň věrohodně prezentuje, schopen jednat s určitou znalostí a pečlivostí, takže každý, kdo s takovou osobou přichází do styku, jedná s důvěrou ve schopnosti odborníka, a proto ho právo chrání[8].

Vedle tohoto předpokladu a předpokladu vzniku samotné škody v příčinné souvislostí s informací nebo radou vystupuje i předpoklad poskytování informací a rad za odměnu. V námi posuzovaném případě bychom nad použitelností daného ustanovení mohli znova zapochybovat, nicméně „odměnou se nerozumí pouze peněžní úplata, zákonodárce tím chtěl vyjádřit, že rada či informace není škůdcem poskytnuta nezištně, ale v očekávání určité výhody“[9]. Touto výhodou mohou být v případě finfluencera výnosy z reklam umístěných na webu, kam byl finfluecerův obsah nahrán (např. YouTube[10]), propagace vlastní služby nebo investičního produktu, propagace obchodních partnerů spolupracujících s finfluencerem nebo Affiliate linky (partnerské odkazy) odkazující například na koupi investiční literatury nebo založení si investičního účtu (např. Trading 212[11]). Všechny tyto odměny a formy monetizace obsahu, na kterých influecer vydělává, se přímo odvíjejí od počtu zhlednutí a dosahu, který jeho obsah získá, což je ovlivněno i mírou senzace, jež je právě v této tvorbě obsažena.

Závěr 

Finfluencerům nemůžeme zapřít, že se prostřednictví své tvorby podílejí na rozšiřování osvěty v oblasti finanční a investiční gramotnosti. Ale nesmíme zapomínat na to, že každá mince má dvě strany, a ať už je činnost finfluencerů jakkoliv záslužná, nesmí být bez limitů. Získání pozornosti na sociálních sítích je v dnešní době nelehký úkol, takže tvorba senzace je do jisté míry nezbytná, ale nikdy by neměla vznikat na základě zavádějících, špatně interpretovaných nebo potencionálně nebezpečných informací. Zatímco činnost investičních zprostředkovatelů (poradců) podléhá silné regulaci a dohledu ze strany České národní banky (např. vánoční „dárek“ ve formě povinnosti nahrávat všechny hovory spojené s jejich činností[12]) tak finfluenceři nejsou při jejich činnosti nijak kontrolováni, i když jejich tvorba nemá v některých případech od investičního poradenství daleko.  

Díky výše zmíněným argumentům můžeme usoudit, že se na finfluencera může vztahovat alespoň odpovědnost za způsobenou škodu dle zkoumaného ustanovení. V takovém případě je ale na poškozeném, aby své právo uplatnil, jelikož tato odpovědnost nevzniká automaticky. Vůle fanouška před tím, než může být poškozen, je ta nejdůležitější regulace. Vůle poškozeného působí jako určitá „kontrolní instance“ [13] . Z toho vyplývá, že závisí na každém fanouškovi, na každém sledujícím a vlastně na každém z nás, abychom ovlivnili, jestli nás senzacechtivá tvorba finfluencerů ovlivnila a jestli si na sociálních sítích vůbec zaslouží naši pozornost a čas.

Článek obsadil 3. místo v soutěži o nejlepší článek s právní tematikou „Ukaž svou kreativitu X.“, kterou pořádá CODEXIS ACADEMIA, ve spolupráci s redakcí právního portálu Právní prostor.cz a Svazem průmyslu a dopravy.


Text se zakládá především na zkušenostech z projektu Rozsukováno, který se zaměřuje na šíření právní a finanční gramotnosti prostřednictvím sociálních sítích. Tématu Finfluencerů, který je též hlavním tématem článku, se projekt několikrát věnoval formou příspěvků, které upozorňovali na hlášku "Tohle není investiční rada" a na Clickbait miniatury. Vedle Finfluencerů se ale projekt zaměřuje na horší rizika, jako jsou finanční podvodníci a pseudo-investoři. 


[1] SYROVÝ, Petr a Tomáš TYL. Osobní finance: řízení financí pro každého. 4. aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2021. Finance (Grada). ISBN 978-80-271-3123-5. str. 95

[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/Clickbait

[3] Odlišení veřejně dostupného investičního doporučení od investičního poradenství https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-trhu/RS2018-08 

[4] § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. Atlas consulting, © 2017 [cit. 5. 4. 2023].

investičním poradenstvím poskytnutí individualizovaného doporučení zákazníkovi ohledně obchodu s konkrétním investičním nástrojem, a to bez ohledu na to, zda je poskytováno z podnětu zákazníka nebo potenciálního zákazníka, 

[5] Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. Atlas consulting, © 2017 [cit. 5. 4. 2023].  

Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu nebo povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Jinak se hradí jen škoda, kterou někdo informací nebo radou způsobil vědomě.“ 

[6] Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. Atlas consulting, © 2017 [cit. 5. 4. 2023]. 

„Kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez této odborné péče, jde to k jeho tíži.“

[7] MELZER, Filip. Občanský zákoník Velký komentář § 2894-3081: Svazek VIII. § 2894-3081 Závazky z deliktů a z jiných právních důvodů. Praha: Leges, 2020. ISBN 978-80-7502-008-6. str. 877

[8] BEZOUŠKA, Petr. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7. str. 1677.

[9] BEZOUŠKA, Petr. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2019. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-747-7. str. 1677

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články