Jak zajistit splnění povinností zaměstnance v zaměstnání - část II.

Závazky zaměstnanců vůči zaměstnavatelům vznikají zejména ze smluv a dohod upravených zákoníkem práce (dále zák. práce), např. z pracovní smlouvy, z dohody o provedení práce, z dohody o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, který je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Mohou vznikat i z jiných právních předpisů.

advokát, rozhodce pracovních sporů podle oprávnění MPSV
Chráněný účet
Foto: Shutterstock

Předchozí část článku si můžete přečíst zde.

Zaměstnavatelé mají výhodnější legislativní prostředky, jak zajistit v právním vztahu k zaměstnancům ochranu svého majetku před poškozením nebo odcizením. Právní možnosti vyplývají z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „o. z.“). Na tyto zákonné právní úpravy reaguje zák. práce.

Zánik práva

Na rozdíl od promlčení, které musí účastník uplatnit, aby byl úspěšný ve sporu, k zániku práva uplynutím stanovené doby (prekluzi) soud přihlíží z úřední povinnosti. Uplynula-li lhůta k uplatnění práva, soud toto právo v důsledku prekluze nepřizná. V pracovněprávních vztazích jde jen o několik práv, která podléhají prekluzi, k jejich uplatnění musí tedy dojít ve stanovené lhůtě. Zák. práce tyto lhůty uvádí v § 330. V těchto případech se použije přímo, nikoliv o. z.

Jedná se o:

 • návrh na určení, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou (§ 39 odst. 4 zák. práce) – do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby),
 • výpověď zaměstnanci pro jiné porušení povinnosti zvlášť hrubým způsobem, porušení léčebného režimu (§ 57 odstavec 1 zák. práce – do 1 měsíce, kdy se zaměstnavatel o tomto porušení dověděl, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy takový důvod k výpovědi vznikl,
 • podání výpovědi z pracovního poměru zaměstnavatelem nebo zrušení pracovního poměru z důvodů porušení pracovních povinností (§ 58 zák. práce – do 2 měsíců ode dne, kdy se o tomto porušení dověděl),
 • okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem (§ 59 zák. práce – do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodech k okamžitému zrušení dověděl),
 • neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době nebo dohodou (§ 72 zák. práce – do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit tímto rozvázáním),
 • odpovědnost zaměstnavatele za škodu na vnesených nebo odložených věcech v zaměstnání (§ 267 odst. 2 a § 268 odstavec 3 zák. práce – zaměstnanec musí ohlásit tuto škodu zaměstnavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o škodě dověděl),
 • nesouhlas zaměstnance s obsahem pracovního posudku (§ 315 zák. práce – zaměstnanec musí uplatnit právo na opravu posudku u soudu do 3 měsíců ode dne, kdy se o jeho obsahu dověděl,
 • podání výpovědi zaměstnancem v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů (§ 339a zák. práce – do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností).

Bezdůvodné obohacení

Při posuzování, zda se zaměstnanec v pracovněprávním vztahu bezdůvodně obohatil na úkor majetku nebo peněžních hodnot zaměstnavatele, je nutné vzít v úvahu o. z.

O. z. upravuje bezdůvodné obohacení v § 2991 odstavec 2. Uvádí, že bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.

Za velmi časté případy bezdůvodného obohacení se považuje plnění z právního důvodu, který odpadl. Jedná se zejména o případy, kdy dlužník (např. zaměstnavatel) plnil druhé straně (zaměstnanci) podle smlouvy nebo dohody, jejíž existence odpadla v důsledku rozvazovací podmínky. O podmínku rozvazovací jde tehdy, jestliže na jejím splnění závisí, zda následky již nastalé pominou. Pokud se splní rozvazovací podmínky, právní účinky právního úkonu, které již dříve nastaly, zaniknou.

Zaměstnavatel např. sjednal se zaměstnancem určitou peněžitou výhodu, kterou přestane poskytovat, jestliže nastane nějaká skutečnost, bude-li tedy splněna rozvazovací podmínka. Její realizací účinky právního jednání, které nastaly dříve, zaniknou. Plnění z takového jednání by bylo bezdůvodným obohacením zaměstnance.

Dohoda o odpovědnosti zaměstnance za škodu

Velmi častým zajišťovacím úkonem zaměstnavatele je sjednání dohody o odpovědnosti (podle dříve platného právního stavu před 1. lednem 2007 „dohody o hmotné odpovědnosti“). Zaměstnanec podle této dohody má odpovědnost za svěřené hotovosti, ceniny, zboží, zásobu materiálu nebo jiné hodnoty, které je povinen vyúčtovat a odpovídá za vzniklý schodek (§ 252 odst. 1 zák. práce). Schodkem se rozumí rozdíl mezi skutečným stavem svěřených hodnot, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat, a mezi údaji účetní evidence, o který je skutečný stav nižší než stav evidenční. Schodkem není tedy škoda, která vznikla v důsledku jednání zaměstnance, jestliže zboží, byť poškozené nebo úplně znehodnocené zaměstnavateli zůstalo. O schodek se jedná, jestliže hodnoty zaměstnavateli chybějí.

Jen písemná dohoda

Dohoda o odpovědnosti musí být podle § 252 odst. 4 zák. práce uzavřena písemně. Písemná forma platí i pro všechny dodatky k dohodě, jimiž má být obsah dohody měněn. Dokladem toho, že byla uzavřena písemná dohoda o odpovědnosti, je její písemná forma, která má všechny potřebné náležitosti. Nestačí opis dohody, z něhož není jednoznačně zřejmé, zda byl originál podepsán (např. průklep se špatným průpisem podpisů). Stačí však tiskopis k dohodě, který je podepsán oběma stranami. Dohoda může být uzavírána samostatně nebo může být součástí pracovní nebo jiné smlouvy. Tato smlouva musí být písemná.

Škodu nese zaměstnavatel a odpovědnost zaměstnance se poměrně omezí, případně zaměstnanec neodpovídá vůbec. Zproštění odpovědnosti za schodek u zaměstnance je pak důsledkem povinnosti, kterou zaměstnavateli stanoví § 248 zák. práce. Podle něho je povinen zajišťovat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení majetku. Zjistí-li zaměstnavatel závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění.

Kdy zaniká dohoda o odpovědnosti

Zaměstnanec, který uzavřel se zaměstnavatelem dohodu o odpovědnosti, může od ní odstoupit, je-li převáděn na jinou práci nebo zařazován na jiné pracoviště anebo pokud zaměstnavatel v době do 15 dnů od obdržení písemného upozornění zaměstnance neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami. Odstoupení musí zaměstnanec zaměstnavateli oznámit písemně. Poněvadž podmínka této formy není stanovena pod sankcí neplatnosti, je ústní odstoupení platné. Zaměstnanec by však musel jinak než předložením písemného dokladu prokázat, že od dohody odstoupil a kdy se tak stalo. Dohoda rovněž zaniká dnem skončení pracovního poměru.

Odpovědnosti za schodek se zaměstnanec zprostí, jestliže prokáže, že jej nezavinil. Zaměstnavatel nemusí zaměstnanci prokazovat, že schodek zavinil úmyslně nebo z nedbalosti. Je povinen prokázat jen to, že vznikla škoda (schodek) a že zaměstnanec uzavřel dohodu o odpovědnosti.

Důvody, pro které se může zaměstnanec zcela nebo zčásti zprostit odpovědnosti za schodek, mohou být různé. Především se jedná o nahodilé události, jako je např. oheň, povodeň nebo jiná živelní událost. Schodek může vzniknout i úmyslným jednáním někoho jiného. Např. občan odcizil věc v čekárně autoservisu nebo občan se zmocnil léků v lékárně.

Odpovědnosti se zprostí také tehdy, jestliže prokáže vznik schodku nevytvořením přiměřených pracovních podmínek zaměstnavatelem.

Ochrana zaměstnavatele před škodou 

Zaměstnanci často způsobí při práci zaměstnavateli škodu. Ve většině případů se jedná o nedbalost. Zaměstnavatel má však podle zák. práce dostatek právních možností, jak si může zajistit závazek zaměstnance uhradit škodu.

Zaměstnanec je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku. Hrozí-li škoda, je zaměstnanec povinen na ni upozornit vedoucí zaměstnance (§ 249 odst. 1 zák. práce). Pokud je k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli neodkladně třeba zákroku, je zaměstnanec povinen zakročit. Nemusí však tak učinit, brání-li mu v tom důležitá okolnost nebo jestliže by tím vystavil vážnému ohrožení sebe nebo ostatní zaměstnance, popř. osoby sobě blízké podle § 249 odst. 2 zák. práce.

Způsob, který mají zaměstnanci při práci volit, a dodržovat konkrétní povinnosti související s výkonem práce, vyplývají např. z bezpečnostních předpisů či z přímých pokynů nadřízených. Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen závadu oznámit svému nadřízenému (§ 249 odst. 3 zák. práce). Povinnost oznamovat závady v pracovních podmínkách je zdůrazněna i v části zák. práce, týkající se bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Ustanovení § 106 odst. 4 písm. f) zák. práce ukládá zaměstnanci oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví při práci.

Nastala-li skutečnost, z níž se dá usuzovat na vznik škody, je zaměstnanec povinen na ni upozornit vedoucí zaměstnance (§ 249 odst. 1 zák. práce). Zák. práce neurčuje vedoucí zaměstnance, jimž by měl zaměstnanec tuto skutečnost oznámit. Jelikož jde o situaci, kdy je třeba urychleně jednat, je třeba oznámení učinit nejblíže dosažitelnému vedoucímu zaměstnanci. Nerozhoduje, zda škoda hrozí zaměstnavateli nebo někomu jinému.

Povinnost zaměstnance k zakročení

V praxi se vyskytují situace, kdy hrozí škoda bezprostředně a kdy nelze dále vyčkávat, ale je třeba okamžitě jednat. Nelze čekat na opatření, které učiní vedoucí zaměstnanec, ale je nutné, aby zaměstnanec zakročil sám. Tyto případy upravuje § 249 odst. 2 zák. práce, který stanoví povinnost zaměstnance zakročit, je-li k odvrácení škody hrozící zaměstnavateli zákroku neodkladně třeba (tzv. prevenční povinnost). Jde o případy, kdy škoda hrozí přímo a je nebezpečí z prodlení. Zaměstnanec musí sám aktivně jednat. Zakročovat však nemusí, brání-li mu v tom důležitá okolnost nebo pokud by tím sebe, ostatní zaměstnance nebo osoby sobě blízké vystavil vážnému ohrožení. Škoda musí hrozit zaměstnavateli, u něhož je zaměstnanec v pracovněprávním vztahu. Může jít o škodu, která hrozí zaměstnavateli přímo (např. hrozí poškození zařízení), ale i nepřímo. Jsou to případy, kdy škoda hrozí zaměstnanci, ostatním zaměstnancům nebo dalším třetím osobám, a kdy by zaměstnavatel za tuto škodu odpovídal dle ustanovení § 265 a násl. zák. práce (např. hrozí nebezpečí pracovního úrazu zaměstnanci, kterému by za vzniklou škodu odpovídal zaměstnavatel). Za okolnost, která zbavuje zaměstnance povinnosti zakročit proti hrozící škodě, se považuje např. skutečnost, že zákrok je třeba činit na elektrickém zařízení určitým odborným způsobem a zaměstnanci tyto odborné znalosti chybějí. Zakročovací povinnost nemá zaměstnanec také tehdy, jestliže by při jejím splnění vystavil vážnému ohrožení osoby blízké.

Za vědomé porušení této prevenční povinnosti má zaměstnanec zvláštní odpovědnost za škodu podle ustanovení § 251 zák. práce. Porušení prevenčních povinností zaměstnancem může vést i ke snížení rozsahu odpovědnosti zaměstnavatele za škodu.

Další formy zajištění závazků

existující od 1. ledna 2014 podle o. z. 

Jedná se o:

 • Ručení – zajištění dluhu (§ 2018 o. z.) – Kdo věřiteli prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník nesplní svůj dluh, stává se dlužníkovým ručitelem. Ručitelské prohlášení musí mít písemnou formu. K zajištění dluhu nesmí být použito právo na mzdu, plat, odměny z dohod, stejně toto právo na mzdu nemůže být postoupeno jinému (nový § 144a zák. práce).
 • Zadržení věci (§ 346d odst. 2 zák. práce) – Zaměstnavatel ani zaměstnanec nesmějí zadržet movitou věc druhé smluvní strany k zajištění dluhu. Jde nejen o mzdu, ale i o věci, které zaměstnavatel svěřil zaměstnanci souvislosti s výkonem práce.
 • Majetková jistota (§ 2010 o.  z.) – Dluh lze zajistit, když třetí osoba se zaváže vůči věřiteli, že dá majetkovou jistotu, že dlužník svůj dluh splní. Může např. zřídit zástavní právo, a to i tehdy, není-li účastníkem řízení, např. za náhradu škody, kterou je zaměstnance povinen uhradit.
 • Uznání dluhu (§ 2053 o. z.) – Uzná-li někdo svůj dluh s ohledem na důvod i výši prohlášením v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání trvá.

Článek byl publikován v Advokátním deníku.

Hodnocení článku
100%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články