Co dělat před sporem, v jeho průběhu i po jeho skončení, abyste předešli zklamání a nepřišli o peníze

Nikdo si nepřeje stát se stranou právního sporu, natož pak sporu mezinárodního.

spolupracující redaktor, právník ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.
paralegal ve spol. ZVOLSKÝ ADVOKÁTI s.r.o.
Právní spor
Foto: Fotolia

Jelikož jsme však lidmi, nelze se sporům vždy vyhnout. Prevence je vždy lepší než jakákoli léčba, a proto je zapotřebí na tuto skutečnost myslet a předcházet neúspěchům ve sporech skrze obezřetný přístup. Následující seznam uvádí 11 typických úskalí v různých fázích spolupráce, kterým je zapotřebí se vyhnout, abyste mohli nastavit směřování následného sporu tak, aby byl jeho výsledek pro Vás příznivý. 

V tomto článku se zaměřujeme zejména na případy spolupráce stran, v nichž je přítomen mezinárodní prvek, a pro které tedy nebudou klíčová pouze pravidla vnitrostátního práva, ale i pravidla z oblasti tzv. práva mezinárodního soukromého.

Fáze A: vyjednávání o smlouvě, uzavírání smlouvy

1. Nesprávné/chybějící mechanismy řešení sporů

Při přípravě smlouvy nezapomeňte zvolit nejvhodnější mechanismus řešení sporů (soudy, mediace, rozhodčí řízení, dispute resolution boards, …) a související podrobnosti (zejm. místo rozhodčího řízení a výběr rozhodčí instituce, soudní příslušnost). 

V opačném případě se může stát, že spor bude muset být řešen na fóru s pravidly, která jsou Vám cizí, případně která jsou dokonce ve prospěch druhé strany. 

2. Nevhodná či vadná volba práva

Pokud si smluvní strany platně nezvolily právo, určí rozhodné právo (rozhodčí) soud podle pravidel mezinárodního práva soukromého. To může vést k neočekávanému a někdy též nepříznivému výsledku. Zároveň lze očekávat, že v důsledku toho vyvstanou dodatečné náklady. 

3. Nevhodná či vadná rozhodčí či prorogační doložka

Pokud je rozhodčí doložka (či doložka o volbě soudu) neúplná nebo není sjednána právně účinným způsobem, může v případě sporu nastat fáze nejistoty do okamžiku, než se vyjasní, jaký soud/rozhodce je příslušný k projednání a vyřešení sporu. Tato fáze může trvat i velmi dlouhou dobu. To vede jednak k dalším nákladům, kterým se bývalo dalo vyhnout, jednak ke ztrátě času všech zúčastněných.

Je proto důležité, aby rozhodčí doložky, popř. doložky o volbě soudu, zkontroloval či (ještě lépe) naformuloval právník. Měli byste se ptát např. na to, zda rozhodnutí půjde exekuovat, zda bude člověk rozhodující případný spor znát rozhodné právo atd.

Rozhodné právo i místo rozhodčího či soudního řízení by proto měly být dohodnuty výslovně, platně a v souladu s Vašimi zájmy. 

Nedoporučujeme prosté užití vzorových rozhodčích doložek, které naleznete na internetu (ledaže se jedná o vzorové doložky rozhodčích institucí zřízených zákonem) – pokud totiž nedomyslíte možné důsledky takovéto doložky, hrozí, že následný postup podle ní bude ve Váš neprospěch.

Fáze B: realizace zakázky (plnění smlouvy)

4. Nedostatečné uchování důkazů

Pokud nejsou Vaše dohody s druhou stranou ani vývoj situace dostatečně zdokumentovány a archivovány, může se stát, že již nedokážete rozhodné skutečnosti u soudu prokázat. Totéž platí v případě, že zúčastnění pracovníci opustí Vaši společnost. Myslete na to již v průběhu realizace zakázky (plnění smlouvy). Kdykoli během této realizace i po jejím dokončení se ujistěte, že dokážete nalézt všechny relevantní dokumenty a že jsou tyto dokumenty archivovány bezpečně a tak, aby je bylo možné dohledat.  

Nezbývá než doporučit, aby i samotná smlouva obsahovala ujednání, díky kterým se snadno dostanete k veškerým potřebným důkazům, a to i tehdy kdyby smluvní strany měly obvyklý pobyt v jiných státech, popř. by spolupráce smluvních stran při předávání důkazů byla jinak ztížená.

5. Nesprávné zacházení s (elektronickými) dokumenty

Elektronické dokumenty, jako jsou e-maily, mohou být mimořádně důležitým důkazem, který je třeba připravovat se stejnou pečlivostí jako třeba dopis. Nedbale napsaný e-mail totiž může rozhodnout o tom, že spor dopadne ve Váš neprospěch. Je tomu tak mj. proto, že možnost elektronického zpracování informací usnadňuje (Vám i protistraně) možnost filtrovat takové důkazy, a to i v rámci velkého množství dat. 

Nepodceňujte nebezpečí tzv. „document disclosure“ - některé právní systémy dávají stranám sporu právo požadovat, aby jim příslušná protistrana předala (i interní) dokumenty, které by mohly být v řízení použity i proti této předávající straně. V kontextu mezinárodní arbitráže je taková povinnost stále častější. 

6. Souboj soudních znalců

Příliš brzké nebo příliš pozdní najmutí soudního znalce může být fatální z hlediska toho, jak nakonec dopadne Váš případ. Totéž platí o tom, když vyberete nesprávného znalce - byť vzhledem k zákonným požadavkům kladeným na znalce (zejména požadavek nestrannosti) by měl být problémem spíše výběr znalce s nedostatečnou specializací na Vámi řešený problém než výběr znalce podjatého. 

Zjednodušeně lze říci, že čím dříve jsou rozhodné skutečnosti zdokumentovány, tím je výsledek přesnější a odolnější proti případným námitkám protistrany. 

Fáze C: řízení (řešení sporu)

7. Pozdní podání žaloby nebo opožděné učinění jiného procesního úkonu

Jedna z klíčových právních zásad zní: Práva svědčí bdělým (vigilantibus iura scripta sunt). Pokud budete s podáním žaloby (nebo učiněním jiného úkonu, jímž se zahajuje řízení) přespříliš otálet, hrozí, že se Vaše právo promlčí, nebo dokonce prekluduje (zanikne). Je proto třeba vždy důsledně sledovat běh promlčecí (případně prekluzivní) lhůty vztahující se k Vašim právům a dbát na to, abyste všechna potřebná jednání učinili včas. 

Na druhou stranu v některých případech je přiměřená prodleva s podáním žaloby odůvodněná – pozdější podání žaloby totiž může například vést k nárůstu úroků z prodlení, a tedy i k navýšení Vaší pohledávky. 

8. Nevhodní rozhodci či soudci

Celý proces se může vymknout kontrole, pokud rozhodce či soudci na případ nestačí (např. z toho důvodu, že nejsou schopni rozklíčovat či identifikovat rozhodující okolnosti případu).

Pokud zvolíte rozhodčí řízení, věnujte proto také maximální pozornost výběru vhodného rozhodce/vhodných rozhodců. 

9. Odvetné protinávrhy

Mějte na paměti, že Vaše žaloba může vyprovokovat protistranu k podání vlastních žalob nebo učinění obdobných procesních úkonů. Proto se před zahájením řízení zamyslete nad tím, zda nějaké takové protinávrhy reálně nehrozí.

10. Nedostatečná příprava na ústní projednání věci

Soudní (a často i rozhodčí) řízení vrcholí při ústním jednání. Právě při něm vycházejí najevo Vaše možné chyby nebo slabá místa. Ústní jednání proto vyžaduje pečlivou a profesionální přípravu, a to nejen ze strany Vašeho advokáta, ale i z Vaší strany (pokud se jednání hodláte osobně účastnit).

Fáze D: po rozhodnutí ve věci 

11. Nedostatečná analýza a nesprávné vypořádání se s vydaným rozhodnutím

Ne vždy pro Vás bude rozhodnutí příznivé. Jako řádní hospodáři se musíte vyhnout opožděnému podání opravného prostředku, ale i podání opravného prostředku, který od počátku nemá téměř žádnou naději na úspěch. Jakmile rozhodnutí získáte, projděte si ho se svým právníkem a domluvte se, jaký bude další postup.

I když je rozhodnutí příznivé, musíte se mít na pozoru. Takové rozhodnutí musíte důkladně zkontrolovat z hlediska jeho materiální vykonatelnosti. Zejména věnujte pozornost tomu, aby v něm něco nechybělo a aby v něm nebyly žádné písařské chyby. Zároveň včas zahajte případnou exekuci a dávejte si pozor na to, aby protistrana nezačala převádět svůj majetek na třetí osoby s cílem znemožnit uspokojení Vaší pohledávky.

Shrnutí a závěrečná doporučení

Plnění smluv a spolupráci smluvních stran nevyhnutelně provázejí spory, které jsou mnohdy spojeny s letitými rozhodčími či soudními řízeními a dalšími nepříjemnostmi. Ačkoli lze vyhrát i ve sporu proti smluvní straně vyznačující se silnějším postavením, nejlepší je sporům účinně předcházet. 

V tomto článku jsme proto upozornili na časté chyby, které se vyskytují v jednotlivých etapách spolupráce smluvních stran a které mohou vést k pozdějšímu sporu. Poradili jsme rovněž, jak se můžete daným chybám vyhnout.

Naše doporučení by bylo možné shrnout tak, že je zapotřebí:

  • připravit takovou smlouvu, která bude obsahovat vhodné mechanismy řešení eventuálních sporů, včetně vhodně zvolené a odpovídajícím způsobem formulované rozhodčí (resp. prorogační) doložky;
  • při vlastním výkonu práv a povinností podle smlouvy dbát na náležité uchování veškerých potřebných listin a jiných věcí, které mohou posloužit jako důkaz v případě sporu;
  • iniciovat řízení před příslušným orgánem včas, předvídat možný odvetný postup protistrany, a účastnit se ústního jednání s dostatečnou přípravou;
  • po vydání rozhodnutí důsledně vyhodnotit jeho důsledky a případně přistoupit k dalším procesním úkonům, jako je podání opravného prostředku či návrhu na uznání rozhodnutí v zahraničí.Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články