Kvalitní compliance systém jako prevence nejen trestní odpovědnosti

Je tomu již deset let od zavedení trestní odpovědnosti právnických osob do českého právního řádu. Během té doby se zákon o trestní odpovědnosti právnických osob mnohokrát novelizoval.

advokát, KPMG Legal s.r.o., advokátní kancelář
Vady obchodního podílu při jeho převodu
Foto: Shutterstock

Významnou změnu přineslo zakotvení možnosti se trestní odpovědnosti zprostita to používáním vhodně nastaveného a fungující compliance management systému. Podmínky pro případné vyvinění jsou však v praxi posuzovány přísně. Proto je nezbytné compliance systém zavést velmi pečlivě a na míru konkrétní společnosti, aby bylo kýženého efektu skutečně docíleno.

Orgány činné v trestním řízení se postupně naučily s trestní odpovědností právnických osob pracovat. Průběžně proto rostl i počet trestně stíhaných společností. Zatímco v prvních letech se jednalo pouze o desítky případů za rok, od roku 2019 jich bylo již více než 300 ročně. Trestní stíhání se přitom dotklo i řady významných a známých společností.

Pro potenciální trestní odpovědnost společnosti stačí, aby jakýkoliv zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění pracovních úkolů v rámci činnosti společnosti nebo jejím v zájmu spáchala trestný čin. Zaměstnanec přitom ani nemusí jednat na základě rozhodnutí, schválení nebo pokynu vedoucího pracovníka, postačí absence řádného proškolení či kontroly zaměstnance. Taková situace může nastat poměrně snadno, i jen z pouhé nedbalosti, zejména v případě velkých korporací pohybujících se ve složitém regulatorním prostředí. 

Potenciální sankce přitom mohou být velmi citelné. Nejčastěji bývá ukládán peněžitý trest. Některé společnosti ale může postihnout i zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek nebo účasti ve veřejné soutěži, či zákaz přijímání dotací a subvencí. Zejména v případě systematického páchání trestné činnosti může soud nařídit i zrušení právnické osoby.

Compliance systém nesmí zůstat jen na papíře

S účinností od 1. prosince 2016 byla do zákona vložena možnost vyvinit se z trestní odpovědnosti, tj. docílit toho, aby trestní odpovědnost nebyla právnické osobě přičtena. Znění daného ustanovení je následující: „Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.“ 

Zákon418/2011 Sb. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

§ 8

Trestní odpovědnost právnické osoby

(1) Trestným činem spáchaným právnickou osobou je protiprávní čin spáchaný v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jednal-li tak
a) statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, anebo jiná osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která je oprávněna jménem nebo za právnickou osobu jednat,
b) osoba ve vedoucím postavení v rámci právnické osoby, která u této právnické osoby vykonává řídící nebo kontrolní činnost, i když není osobou uvedenou v písmenu a),
c) ten, kdo vykonává rozhodující vliv na řízení této právnické osoby, jestliže jeho jednání bylo alespoň jednou z podmínek vzniku následku zakládajícího trestní odpovědnost právnické osoby, nebo
d) zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení (dále jen "zaměstnanec") při plnění pracovních úkolů, i když není osobou uvedenou v písmenech a) až c),
jestliže jí ho lze přičítat podle odstavce 2.

(2) Právnické osobě lze přičítat spáchání trestného činu uvedeného v § 7, jestliže byl spáchán
a) jednáním orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c), nebo
b) zaměstnancem uvedeným v odstavci 1 písm. d) na podkladě rozhodnutí, schválení nebo pokynu orgánů právnické osoby nebo osob uvedených v odstavci 1 písm. a) až c) anebo proto, že orgány právnické osoby nebo osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) neprovedly taková opatření, která měly provést podle jiného právního předpisu nebo která po nich lze spravedlivě požadovat, zejména neprovedly povinnou nebo potřebnou kontrolu nad činností zaměstnanců nebo jiných osob, jimž jsou nadřízeny, anebo neučinily nezbytná opatření k zamezení nebo odvrácení následků spáchaného trestného činu.

(3) Trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání, nepodaří-li se zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala způsobem uvedeným v odstavcích 1 a 2.

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 se užijí i tehdy, jestliže
a) k jednání uvedenému v odstavcích 1 a 2 došlo před vznikem právnické osoby,
b) právnická osoba vznikla, ale soud rozhodl o neplatnosti právnické osoby,
c) právní úkon, který měl založit oprávnění k jednání za právnickou osobu, je neplatný nebo neúčinný, nebo
d) jednající fyzická osoba není za takový trestný čin trestně odpovědná.

(5) Právnická osoba se trestní odpovědnosti podle odstavců 1 až 4 zprostí, pokud vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání protiprávního činu osobami uvedenými v odstavci 1 zabránila.


Zobrazit celý dokumentvčetně souvisejících dokumentů a komentářů

Vynaložení veškerého úsilí, které bylo možno spravedlivě požadovat, je neurčitým právním pojmem. Jeho naplnění se bude zpravidla posuzovat v rámci trestního řízení. Obecně je třeba, aby společnost měla dobrý přehled o veškerých svých činnostech, identifikovala možná rizika a přijala účinná opatření, která minimalizují možnost protiprávního jednání dotčených osob. Pokud už k protiprávnímu jednání dojde, měly by být nastaveny mechanismy, díky kterým dojde k odhalení takového jednání, aby mohla společnost adekvátně reagovat. Souhrn těchto činností směřujících k odhalení rizik, jejich řízení a k následné kontrole a vyhodnocení za účelem zachování souladu s právními předpisy je obsahem pojmu compliance management systém.

Klíčové je, aby tento systém byl vždy šitý přímo na míru konkrétní společnosti a jí vykonávané činnosti. Neexistuje žádný univerzální compliance systém, který by bylo možné jen převzít a implementovat, ale je nutné zohlednit konkrétní činnost a specifika dotčené společnosti. U velké společnosti podnikající ve vysoce regulované oblasti nebo ucházející se o veřejné zakázky či dotace se očekává jiný rozsah opatření než u malého nebo středního podniku vykonávajícího běžnou obchodní činnost. 

Z formálního hlediska bude zvolený compliance management systém zpravidla představován systémem vnitřních politik upravujících konkrétní opatření a postupy. Na přípravě compliance systému se proto vedle vedení společnosti, podnikového právníka nebo compliance officera často podílí i personální ředitel. Nestačí ale pouze zpracovat příslušnou compliance dokumentaci. Všechna opatření je nezbytné především i zavést do praxe a důsledně vymáhat. Nezbytnou součástí jsou i pravidelná školení dotčených zaměstnanců.

Compliance systém může ošetřit i ochranu oznamovatelů

Vedle zmírnění rizika trestního stíhání může compliance systém přinést společnosti i další výhody. Statutární orgán se o něj může například opřít v případě, kdy bude povinen dokládat, že jednal v souladu s péčí řádného hospodáře. Compliance systém totiž zpravidla řeší i způsob rozhodování členů statutárního orgánu, jejich zastupování společnosti, otázky možného střetu zájmů a podobně. Tím přispívá k jejich řádnému výkonu funkce a k tomu, aby jejich rozhodování bylo vždy náležitě pečlivé, informované a v zájmu společnosti, tedy v souladu s pravidlem podnikatelského úsudku.

Co se týká odhalování případného protiprávního jednání, compliance systém může zahrnovat například i úpravu whistleblowingu, tj. ochrany oznamovatelů. S ohledem na již přijatou evropskou směrnici na ochranu oznamovatelů a její očekávanou brzkou transpozici do českého práva se řada zaměstnavatelů této právní úpravě stejně nevyhne.

Vhodně nastavený compliance systém zpravidla také pozitivně ovlivní celkovou firemní kulturu a zvýší důvěru zaměstnanců ve vedení společnosti. Význam má například i z hlediska soutěžního, pracovního, daňového i environmentálního práva, či pro řádné zpracovávání osobních údajů. Ve výsledku tak chrání dobré jméno společnosti a tím i její hodnotu.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články