Menu

Články

(R)evoluce v odměňování obecních zastupitelů

ČlánkySprávní právoJUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)10.12.2017
JUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)10.12.2017

Systémová změna v odměňování se od ledna 2018 dotkne zhruba 63 tisíců členů zastupitelstev obcí, krajů, hlavního města Prahy a jeho městských částí, respektive městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst.

Zákonodárci přijali letos na jaře zákon, jenž byl ve Sbírce zákonů vyhlášen pod číslem 99/2017 Sb. Předpis má sjednotit výpočet měsíčních odměn členů zastupitelstev všech územně samosprávných celků a odstranit nerovnováhu v odměňování, ale také vyřešit stávající aplikační problémy v oblasti průniku příslušných právních předpisů se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Určení výše odměny bude transparentnější a jednodušší. Ruší se například tzv. paušál a příplatek za počet obyvatel a stanovuje se základní sazba, která bude násobena koeficientem vyplývajícím z velikostní kategorie obce. Změny se některých skupin zastupitelů dotknou výrazně pozitivně, naopak jiní si díky reformě pohorší.

Odměna obecních zastupitelů

Hlavními zdroji právní úpravy odměňování členů zastupitelstev obcí jsou ustanovení § 71 až § 78 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Zákon rozlišuje uvolněné a neuvolněné zastupitele a toto rozdělení respektují i pravidla, podle nichž jsou zastupitelé odměňováni. Těžiště právní úpravy odměňování v ust. § 71 až § 78 zůstává, nicméně doznává zásadních změn a je doplněno o tři nová ustanovení. Novela jednak přináší nové zákonné definice uvolněných a neuvolněných zastupitelů, a dále upravuje pravidla jejich odměňování.

Dosud byl uvolněným zastupitelem každý, kdo byl pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, případně kdo před svým zvolením sice nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolněný člen zastupitelského sboru obce. Ostatní zastupitelé byli neuvolněnými zastupiteli. Uvolněnými zastupiteli se od ledna 2018 rozumí členové zastupitelstva obce zvolení do funkcí, jež zastupitelstvo obce určilo jako funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni, a ostatní členové zastupitelstva obce budou nadále toliko neuvolněnými členy zastupitelstva obce. Podle nových pravidel tak musí obec nejprve usnesením zastupitelstva určit, které funkce budou vykonávány jako uvolněné a pokud bude zastupitel do této funkce zvolen, automaticky ji bude vykonávat jako uvolněný člen zastupitelstva.

Jde-li o odměňování uvolněných zastupitelů, odměna bude pevně stanovena zákonem a prováděcím právním předpisem s tím, že zastupitelstvo o ní vůbec nerozhoduje. Odměna se poskytuje zastupiteli měsíčně a náleží mu od prvního dne, kdy byl do uvolněné funkce zvolen, nejdříve však ode dne, od které ji zastupitelstvo jako uvolněnou určilo.

Jinak tomu bude u neuvolněných zastupitelů. Právní předpisy stanoví toliko maximální možnou výši odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných zastupitelů a určení konkrétní výše odměny je vyhrazeno zastupitelstvu každé jednotlivé obce. Zákon umožňuje zastupitelstvu schválit rozdílnou výši odměn pro stejný druh neuvolněné funkce, a to s přihlédnutím k plnění individuálních úkolů. Při odměňování bude také možné přihlédnout k neúčasti na jednání orgánu, kterého je zastupitel členem.

Po celé funkční období bude pro výši odměny rozhodný počet obyvatel v roce voleb, ledaže dojde k zásadní změně počtu obyvatel, tj. nejméně 20procentní úbytek či přírůstek. Nově jsou též stanovena pravidla pro kumulaci odměn plynoucích z různých funkcí.

Díky novému znění ustanovení § 71 odst. 4 zákona o obcích bude obcím zakázáno poskytování darů v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva, a to i po skončení výkonu funkce. Výkon svěřené funkce nad rámec běžných povinností však bude možné ocenit, a to díky ustanovení § 76 zákona o obcích, podle kterého obec může členovi zastupitelstva poskytnout mimořádnou odměnu za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce. Zákon však stanoví limity pro výši takové odměny a přísnější procesní pravidla pro její projednání zastupitelstvem. Zákon bude od ledna obsahovat v ust. § 80, resp. v ust. § 81, také výčet dalších možných plnění, které lze poskytnout z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce.

Do výše odměny se zásadně promítne i nová kategorizace obcí

Jediná přehledná tabulka s výší odměn uvolněných členů zastupitelstev a maximální výše odměn neuvolněných členů zastupitelstev v závislosti na velikosti obce a funkci zastupitele, nahrazující trojici dosavadních tabulek, je přílohou k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. I účinnost toto nařízení nastane prvního dne roku 2018. Od přelomu roku si tak např. uvolněný primátor města s počtem obyvatel od 50.001 do 100.000 přijde na částku 79.020 Kč a neuvolněný primátor obdobně velkého města maximálně na částku 47.412 Kč.

V tomto směru doznala změn i kategorizace jednotlivých obcí, když je dosud rozlišováno pouze osm velikostních kategorií obcí. Nově bude kategorií hned jedenáct, a jejich zakotvení bude obsaženo přímo v příloze k zákonu o obcích. Důvodem nové kategorizace byla skutečnost, že dosud většina obcí (77 %) přináležela do jediné (nejnižší) velikostní kategorie „do 1000 obyvatel“, zatímco zbývajících 23 % obcí byla rozdělena do dalších 7 velikostních kategorií. Této nerovnosti odpovídala i nerovnost v odměňování obecních zastupitelů.

A to není všechno…

Novela přináší také změny a zpřesnění v oblastech, u nichž dosud panovala nejasnost v interpretaci právních norem, a u kterých často ani judikatura nepřinášela jasná řešení. Nastavena byla nová jasná pravidla pro institut dovolené a byly vymezeny další vztahy zákona o obcích se zákoníkem práce, tj. např. splatnost a výplata odměny, zjišťování průměrného výdělku či odpovědnost za škodu způsobenou členem zastupitelstva v souvislosti s výkonem funkce.


MONITOR OBECNÍ SAMOSPRÁVA obsahuje právní předpisy a judikaturu z oblasti obecní samosprávy, dokumenty a komentáře renomovaných autorů k souvisejícím tématům. Součástí doplňku jsou také návody pro řešení každodenních situací v obci, doplněk tak tak pro vás bude neocenitelným právním rádcem při řešení životních situací obce a občanů.

Kdykoliv můžete také nahlédnout do sborníku otázek a odpovědí Právní poradny Sdružení místních samospráv, který je součástí doplňku. Zároveň doplněk umožňuje komplexní vyhledávání v dokumentech souvisejících s tématem obecní samosprávy napříč celým právním informačním systémem CODEXIS®.

Získejte snadno a rychle komplexní přehled v problematice obecní samosprávy díky MONITORU OBECNÍ SAMOSPRÁVA.

Více informací naleznete na www.codexis.cz nebo na telefonním čísle +420 596 513 333.

JUDr. Bc. Klára Rücklová (Švandelíková)advokátka, členka redakční rady webu Právní prostor.cz
0%
Hodnocení článku
Pro hodnocení článku musíte býtpřihlášen/a
Přidat komentář
Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a
Tento web využívá cookies pro zajištění funkčnosti webu a získání statistik návštěvnosti webu

Partneři projektu

Všichni partneři