Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Dnem 1. 4. 2024 své účinnosti nabývá zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 30/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

V podrobnostech nově upravuje pojištění odpovědnosti za újmu vzniklou provozem vozidla, pojištění kryjící nebezpečí vzniku povinnosti nahradit újmu vzniklou provozem vozidel při účasti na organizovaném motoristickém závodě nebo organizované motoristické soutěži, právní postavení, organizaci a předmět činnosti České kanceláře pojistitelů, účel tvorby, způsob financování a poskytování plnění z fondů spravovaných Českou kanceláří pojistitelů, a nakonec některá pravidla výkonu dohledu v oblasti provozování pojištění odpovědnosti.

Je projevem transpozice evropských směrnic 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění a 2009/138/ES přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II), přičemž nahrazuje dosavadní vnitrostátní právní úpravu prezentovanou především zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Ten se s účinností nového zákona zrušuje, a to včetně svých novel a prováděcích předpisů.

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí rekodifikace této právní úpravy přibližuje, že dosavadní zákon po svých bezmála třech desítkách novelizací již ztrácel na přehlednosti. Proto bylo v souvislosti se změnami, které přinesla evropská směrnice 2021/2118, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění, rozhodnuto zpracovat zákon nový, do kterého budou nejen promítnuty veškeré dosavadní zkušenosti s danou právní úpravou a implementována aktuální právní úprava EU, ale v němž bude také zohledněn přechod na digitalizaci datové výměny a postupný přechod k dopravním prostředkům řízeným poloautonomními a autonomními systémy a k dopravě řízené umělou inteligencí.

Mezí hlavní deklarované cíle nové právní úpravy tedy náleží provedení změn dosavadní právní úpravy tak, aby nová úprava byla zcela v souladu se změnami provedenými v právní úpravě EU týkající se občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel, zajištění volného pohybu vozidel, která mají obvyklé stanoviště na území EU, i osob, které jimi cestují, zajištění, že s osobami poškozenými provozem vozidel bude zacházeno srovnatelným způsobem bez ohledu na to, na kterém místě EU k újmě došlo, zajištění pohybu vozidel v rámci tzv. zelenokaretního systému, zohlednění změn v právní úpravě pojištění a provozu silničních vozidel, ke kterým došlo od doby přijetí předchozí právní úpravy, a nakonec zohlednění dosavadních zkušeností s právní úpravou v dané oblasti finančních služeb. Potřeba nové právní úpravy byla identifikována jak z hlediska plnění závazků České republiky vůči EU, tak z hlediska zajištění pohybu vozidel v mezinárodním provozu v rámci Evropy, stejně tak jako k zajištění ochrany osob poškozených provozem těchto vozidel.

Současně s novým zákonem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byl ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv publikován pod č. 31/2024 Sb. změnový zákon, tedy zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ten mění sedmičku dalších zákonů, a sice zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky. 

Oba nové zákony nabývají své účinnosti, ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení, dnem 1. 4. 2024.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články