Novela zákona o právu na digitální služby

Částečně dnem 20. 1. 2024, částečně pak dnem 1. 2. 2024 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv byl publikován pod č. 1/2024 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
ÚOHS odposlech podnikatelů
Foto: Pixabay
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k okolnostem přijetí této novely přibližuje, že zavádí možnost získat tzv. digitální stejnopis průkazu, který bude sloužit k týmž účelům jako fyzický průkaz, tj. k prokazování totožnosti a prokazování skutečností uvedených v průkazu, a bude mít tytéž právní účinky jako prokazování fyzickým průkazem, s výjimkou prokazování totožnosti vůči subjektům, které nejsou orgány veřejné moci a nemají povinnost požadovat prokazování totožnosti předložením průkazu stanovenou právním předpisem; ty mají být oprávněny, nikoliv povinny digitální stejnopis akceptovat. 

Nová právní úprava přitom ctí princip dobrovolnosti, kdy se bude moci každý občan rozhodnout, zda digitální stejnopis průkazu bude využívat, anebo zda setrvá u prokazování totožnosti toliko fyzickým průkazem. Stejně tak má být princip dobrovolnosti uplatňován vůči subjektům, které nejsou orgány veřejné moci, a subjektům, které nemají povinnost požadovat prokazování totožnosti předložením průkazu stanovenou právním předpisem; takový subjekt má mít možnost rozhodnout se, zda digitální stejnopis akceptuje či nikoliv.

Má platit, že digitální stejnopis průkazu nebude možné vydat bez toho, aniž by existoval jeho fyzický originál; tímto krokem tedy nedochází ke vzniku samostatně existujících digitálních průkazů. Má jít o stejnopis listinného (hmotného) originálu průkazu; je-li průkaz vydáván v elektronické podobě v originále, popisovaná právní úprava se na něj nevztahuje.

Důvodová zpráva vysvětluje, že tato právní úprava je nezbytná k dalšímu postupu v digitalizaci veřejné správy a že je žádoucí, aby bylo možné v prezenčním styku prokázat totožnost či právní skutečnost také prostřednictvím mobilní aplikace. 

Vedle zákona o právu na digitální služby je novelizován rovněž zákon o advokacii, zákon o cestovních dokladech, zákon o informačních systémech veřejné správy, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákon o správních poplatcích.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články