Novela zákona o Antarktidě

Dnem 1. 1. 2023 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 459/2022 Sb.

právník a analytik oddělení právních systémů, ATLAS consulting spol. s r.o.
Náhled dokumentu v právním informačním systému CODEXIS

Důvodová zpráva k této relativně rozsáhlé novele o čtyřech desítkách změnových bodů popisuje, že vztahy mezi jednotlivými státy v oblasti Antarktidy a mezinárodní právní postavení tohoto kontinentu reguluje komplex opatření známý jako Antarktický smluvní systém, jenž se skládá, mimo dalšího, ze samotné Smlouvy o Antarktidě, právních aktů přijatých na Poradních shromážděních smluvních stran Smlouvy o Antarktidě a Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě, který je znám také jako Madridský protokol a jež vstoupil pro Českou republiku v platnost v roce 2004. Ve vnitrostátním právním řádu je pak problematika upravena především zákonem o Antarktidě (včetně jeho prováděcí vyhlášky), který své účinnosti nabyl v roce 2005 a od té doby nebyl za více než 15 let po stránce svého primárního obsahu novelizován; dosavadní novely přinášely toliko úpravy související například s přijetím daňového řádu, trestního zákoníku či přestupkových zákonů.

Za tu dobu však byly přijaty dvě významné změny Madridského protokolu týkající se ochrany fauny a flóry Antarktidy a odpovědnosti za ekologické havárie, došlo však také k přijetí dalších právních aktů, jež se dotýkají práv a povinností fyzických a právnických osob a které je nutné do vnitrostátního právního řádu proto, aby mohla České republika i v budoucnu řádně naplňovat cíle ochrany životního prostředí Antarktidy, implementovat. Cílem novely, jež od počátku tohoto roku nabyla své účinnosti, tak je uvést příslušnou vnitrostátní právní úpravu do souladu se vším výše uvedeným.   

Vedle popsaných změn dotýkajících se zejména ochrany fauny a flóry Antarktidy a odpovědnosti za ekologické havárie však novela přináší také ty týkající se regulace cestovního ruchu. V návaznosti na patnáctiletou aplikační praxi zákona o Antarktidě dospěl zákonodárce k přesvědčení, že je potřeba upravit systém doposud se vyznačující existencí dvojího režimu ohlášení a povolení, přičemž nově dochází k vytvoření pouze jednotného povolení tak, jako to mají upraveny i jiné smluvní státy s konzultativním statusem. Tím má dojít ke zpřehlednění povolovacího režimu, což má umožnit lepší orientaci osobám mířícím do Antarktidy a přispět k jednoduššímu dohledu nad dodržováním zákona.

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články