Legislativa nejenom aprílová

Nedá se považovat za aprílový žertík, má-li nový zákon nabýt účinnosti 1. dubna, a to ani když už má trochu zpoždění.

předseda senátu Nejvyššího soudu

Ano, řeč je o rekodifikaci povinného smluvního pojištění z provozu motorových vozidel provedené zákonem č. 30/2024 Sb., který byl přijat dne 24. 1. 2024, ač podle poslední novely tzv. evropské motorové směrnice[1] měly členské státy povinnost do 23. 12. 2023 přijmout a zveřejnit předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí, neprodleně o nich uvědomit Komisi a od téhož data tyto předpisy použít. 

Zmíněným zákonem byl nahrazen předchozí zákon č. 168/1999 Sb. provázející motoristy od magického data 1. 1. 2000. A je dobré na rozloučenou s ním připomenout, že přinesl velmi podstatné změny, jimiž se ochrana obětí dopravních nehod u nás dostala na úroveň civilizovaných zemí, neboť do našeho právního řádu byly vneseny moderní instituty spojené s usnadněním cesty k odškodnění újem způsobených provozem dopravních prostředků. Nevyhovující vyhláška č. 492/1991 Sb. byla nahrazena úpravou měnící povahu pojištění ze zákonného na povinné smluvní, čímž byla i do této oblasti vnesena potřebná konkurence. Významně byla rozšířena možnost uplatnění přímých nároků poškozených proti pojistiteli škůdce, vznikla Česká kancelář pojistitelů a začal fungovat garanční fond umožňující krýt pojistným plněním i újmy způsobené provozem nepojištěného vozidla.  

Aprílový novorozenec obdařený dobře zapamatovatelným sbírkovým číslem má za úkol především implementovat poslední změnu motorové směrnice, která přinesla dlouho očekávané rozšíření dopadu pojištění i na elektrokoloběžky a jiné podobné prostředky mikromobility. Proto se vozidlem nově rozumí motorové vozidlo určené k pohybu po zemi, s výjimkou kolejového vozidla, poháněné výhradně mechanickým pohonem, jehož maximální konstrukční rychlost je vyšší než 25 km/h, nebo jehož provozní hmotnost je vyšší než 25 kg a maximální konstrukční rychlost vyšší než 14 km/h, včetně přípojného vozidla určeného k užití s těmito vozidly. Za vozidlo poháněné výhradně mechanickým pohonem se považuje i vozidlo kategorie moped podle přímo použitelného předpisu Evropské unie splňující shora uvedenou technickou charakteristiku s výjimkou mopedu vybaveného pomocným pohonem, jehož hlavním účelem je pomoc při šlapání. Naopak se za vozidlo pro účely tohoto zákona nepovažuje vozík pro invalidy užívaný výlučně osobou s tělesným postižením. 

Možná nebylo úplně nutné definovat též pojem provoz vozidla, jímž se nyní rozumí jakékoli použití vozidla odpovídající jeho obvyklé funkci jako dopravního prostředku, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je vozidlo použito, a na to, zda vozidlo stojí nebo je v pohybu (není-li zřejmé, v jaké funkci bylo vozidlo v době vzniku škodné události použito, má se za to, že bylo použito jako dopravní prostředek). Motorová směrnice však zjevně reagovala na opakované nejasnosti při výkladu tohoto pojmu v některých členských státech a využila zkušeností a dříve formulovaných závěrů Soudního dvora Evropské unie v rozhodnutích C-162/13, Damijan Vnuk proti Zavarovalnica Triglav d. d. (pohyb traktoru po dvoře zemědělské usedlosti), C-514/16, manželé Rodrigues de Andrade proti José Manuel Proença Salvador a dalším (využití traktoru k pohonu čerpadla herbicidního postřikovače) a C-334/16, José Luís Núñez Torreiro proti AIG Europe Limited, Sucursal en España (havárie vojenského všeterénního kolového vozidla ve výcvikovém prostoru). Toto zpřesnění by nemělo přinést v české praxi žádné významné potíže, neboť trend rozšíření objektivní odpovědnosti provozovatele (bez ohledu na protiprávnost i zavinění) sleduje i judikatura Nejvyššího soudu reprezentovaná zejména rozsudky ze dne 18. 2. 2015, sp. zn. 25 Cdo 272/2013, Rc 80/2015 (škoda způsobená traktorem při vyprošťování kombajnu) a ze dne 31. 8. 2017, sp. zn. 25 Cdo 3485/2016, Rc 149/2018 (samovznícení zaparkovaného vozidla vadou v elektroinstalaci).

Významnou novotou je zvýšení limitu pojistného plnění při újmě na zdraví a při usmrcení na nejméně 50 000 000 Kč na každého poškozeného a při škodě na majetku na nejméně 50 000 000 Kč bez ohledu na počet poškozených. Zákon rovněž počítá s pružnějšími změnami těchto částek do budoucna, kdy se má Komisi svěřit pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, jimiž bude upravovat minimální částky tak, aby zohledňovaly vyvíjející se hospodářskou realitu. Za pozitivní lze považovat i upřesnění pojistného krytí při nehodách kamionů sestávajících z tažného a přípojného vozidla. V české judikatuře k tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2021, sp. zn. 25 Cdo 3073/2020, Rc 38/2022, řešící srážku automobilové nákladní soupravy s vlakovou soupravou Pendolino.

Smutnou ironií osudu je loňské letní tragické úmrtí[2] Ing. Vladimíra Přikryla, nestora českého pojišťovnictví, který nejen že stál právě za formátem rekodifikace, ale byl dlouhá léta výraznou osobností s podstatným vlivem na podobu českého pojistného trhu. Zahynul při dopravní nehodě společně se svou životní a pracovní partnerkou Janou Čechovou… Čest jejich památce tak vzdá i poslední společné dílo, které právě spatřilo světlo legislativního světa!


[1] směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2021/2118 ze dne 24. 11. 2021, kterou se mění směrnice 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články