Předžalobní upomínka a náhrada nákladů odvolacího řízení

Komentované rozhodnutí je primárně zajímavé tím, že se týká žaloby z rušené držby (§ 178 – 180 o. s. ř.), což je procesní novinka zavedená do občanského soudního řádu teprve od 1. 1. 2014 novelou provedenou zákonem č. 293/2013 Sb. – tudíž jsme zatím neměli příliš možností se s ní v praxi setkat. Ve druhém sledu je ovšem usnesení zajímavé ještě proto, že v něm odvolací soud zastává poměrně novátorský názor na jiný (relativně nový procesní institut) – povinnou předžalobní výzvu (upomínku) podle § 142a o. s. ř., respektive na její vztah k náhradě nákladů odvolacího řízení. Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.5.2015, č.j. 20 Co 176/2015-81

soudce Ústavního soudu
Platnost prodeje pozemků u dejvického nádraží
Foto: Fotolia

Komentář k usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28.5.2015, č.j. 20 Co 176/2015-81

Komentované rozhodnutí je primárně zajímavé tím, že se týká žaloby z rušené držby (§ 178 – 180 o. s. ř.), což je procesní novinka zavedená do občanského soudního řádu teprve od 1. 1. 2014 novelou provedenou zákonem č. 293/2013 Sb. – tudíž jsme zatím neměli příliš možností se s ní v praxi setkat.

Ve druhém sledu je ovšem usnesení zajímavé ještě proto, že v něm odvolací soud zastává poměrně novátorský názor na jiný (relativně nový procesní institut) – povinnou předžalobní výzvu (upomínku) podle § 142a o. s. ř., respektive na její vztah k náhradě nákladů odvolacího řízení.

Smyslem předžalobní upomínky je upozornit budoucího žalovaného na hrozbu soudního řízení, které se budoucí žalobce chystá zahájit, a to především z toho důvodu, aby zbytečně nevznikaly náklady, jejichž náhrada půjde často k tíži žalovaného (dlužníka). Pokud předžalobní výzva absentuje, nemá žalobce zásadně právo na náhradu nákladů řízení.

Jenže – odvolací soud v tomto případě dospívá k závěru, že absence předžalobní výzvy má za následek, že žalobce nemá právo na náhradu nákladů nalézacího řízení; nikoliv již řízení odvolacího. Jinými slovy – pokud nezašle budoucí žalobce minimálně 7 dnů před podáním žaloby budoucímu žalovanému na poslední známou adresu výzvu ke splnění dluhu, nemá (až na výjimky) právo na to, aby mu v případě úspěchu ve věci byly nahrazeny náklady za řízení před soudem prvního stupně. Jestliže je ovšem podáno žalovaným odvolání, a tudíž vzniknou žalobci i náklady odvolacího řízení, má žalobce, je-li úspěšný i v odvolacím řízení, právo na jejich náhradu, přestože žalovanému předžalobní výzvu nezaslal.  Odepření náhrady nákladů řízení úspěšnému žalobci podle ustanovení § 142a odst. 1 o. s. ř. se vzhledem ke svému účelu uplatní jen v řízení před soudem I. stupně, neboť v odvolacím řízení je již žalovaný s žalobním nárokem z předchozí fáze řízení srozuměn.

Celý text rozhodnutí si můžete přečíst zde

Hodnocení článku
0%
Pro hodnocení článku musíte být přihlášen/a

Diskuze k článku ()

Pro přidání komentáře musíte být přihlášen/a

Související články

Další články