Právní poradna logo

Předčasné ukončení nájmu

Datum:09. 12. 2023 v 16:43
Poslední aktivita:21. 12. 2023 v 15:02
Zhlédnuto:2590x
0

Dobrý den,

mám s majitelem podepsanou dohodu o ukončení nájmu k 30. 6. 2024.

Cituji:

„Smluvní strany se dohodly, že nájem bytu po vzájemné dohodě končí ke dni 30. 6. 2024".

Mohu tuto dohodu vypovědět dříve z důvodu stěhování do jiného města? Nebo jaké mám možnosti ukončit nájem dříve?

Děkuji za odpověď,

Zuzana Pospíšilová

Odpovědi (1)

0

Dobrý den, paní Pospíšilová,

vzhledem ke znění dohody uzavřené s pronajímatelem se nyní právně jedná o nájem bytu na dobu určitou, který má skončit k 30. červnu 2024.

I nájem bytu na dobu určitou lze ukončit před uplynutím sjednané doby nájmu. Ze strany nájemce přichází v úvahu následující možnosti:

1) využití výslovně sjednaného práva nájemce nájemní smlouvu vypovědět (z Vašeho dotazu nevyplývá, že by v nájemní smlouvě nebo v dohodě o skončení nájmu byla taková možnost sjednána),

2) dosažení dohody s pronajímatelem na skončení nájmu k dřívějšímu datu, nebo

3) využití zákonného důvodu pro výpověď ze strany nájemce.

Zákonným důvodem pro výpověď nájmu na dobu určitou ze strany nájemce by mohla být skutečnost, že by se byt stal bez Vaší viny nepoužitelným k bydlení, či že by pronajímatel neodstranil poškození nebo vadu bytu za podmínek stanovených zákonem, případně pokud by pronajímatel porušoval zvlášť závažným způsobem své povinnosti. Z informací, které v dotazu uvádíte, těmto skutečnostem ale nic nenasvědčuje.

Ze zákonných důvodů by tak mohla prakticky přijít v úvahu pouze významná změna okolností. Ustanovení § 2287 občanského zákoníku však pro využití tohoto výpovědního důvodu vyžaduje, aby se okolnosti, z nichž strany při uzavření nájmu na dobu určitou vycházely, změnily do té míry, že by po Vás nebylo rozumně možné požadovat, abyste v nájmu pokračovala. Nelze vyloučit, že Vaše plánované stěhování do jiného města může tento výpovědní důvod naplnit. Bylo by ale nutné pečlivě posoudit konkrétní důvody Vašeho stěhování i veškeré relevantní okolnosti, např. zda bylo možné dané stěhování v době uzavření dohody o skončení nájmu předpokládat či nikoli. Pokud by z Vaší strany byla podána oprávněná výpověď, je výpovědní doba tříměsíční a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď doručena pronajímateli. Pokud byste tedy doručila výpověď pronajímateli například v lednu 2024, skončí nájem bytu dne 30. dubna 2024.

Shrnutí: Nejefektivnějším řešením by bylo pokusit se s pronajímatelem dohodnout na dřívějším datu ukončení nájmu (případně i za cenu sjednání rozumné náhrady nákladů, které s tím pronajímateli vzniknou). V praxi k tomu bývají pronajímatelé nakloněni např. tehdy, pokud za sebe zajistíte nového nájemníka, který nájem bytu převezme. Pokud taková dohoda nebude možná a v nájemní smlouvě či dohodě o jejím ukončení není sjednána možnost nájemní smlouvu na dobu určitou nájemcem vypovědět, doporučili bychom s odbornou právní pomocí vyhodnotit, zda jsou ve Vašem konkrétním případě naplněny podmínky výpovědního důvodu pro významnou změnu okolností.

Výše připravená odpověď je obecného charakteru a nenahrazuje právní poradenství, které vyžaduje komplexní posouzení veškerých relevantních skutkových okolností.

S pozdravem

Tým Accace Legal

https://accace.cz/

Odpovědět na dotaz