Právní poradna logo

Jak získat náhradu za poničení brýlí při hodině tělocviku

Datum:01. 11. 2023 v 11:25
Poslední aktivita:19. 12. 2023 v 10:52
Zhlédnuto:1388x
1

Dobrý den, syn 11let, žák primy gymnázia, při hodině basketbalu se děti srazily v chumlu a došlo k poničení brýlí. Brýle dioptrické, 7,5 dioptrií, odložit kvůli tělocviku nemůže, protože by nic neviděl. Po srážce syna drobet bolela hlava, to jsme ale bohužel nikam nehlásili a řešili jen ty brýle.

Chtěla jsem úhradu opravy brýlí od školy (ca.900Kč), ta mě odkázala na pojišťovnu, ať si to s ní vyřídím sama. Snažím se, ale nejsem právník. Ze školy mi bylo sděleno, že gymnázium jako takové pojistku nemá, ale má ji kraj. Po několika zamítavých zdůvodněních od pojišťovny, bych Vás chtěla požádat o posouzení, zda mám nárok na náhradu či nikoliv, zda existuje např. jiný paragraf, který by náhradu umožnil.

Děkuji a přikládám poslední zamítavé zdůvodnění pojišťovny:

Vážená paní Pechanová,

obdrželi jsme písemný nesouhlas se závěry likvidace škodné události, která byla nahlášena s tím, že při basketbalu během tělesné výchovy došlo ke srážce dětí, přičemž se poškodily brýle Vašeho syna.

K poškození brýlí tedy došlo v důsledku nešťastné náhody.

Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby za něj pojistitel v případě vzniku pojistné události uhradil v rozsahu a ve výši určené právním předpisem škodu, za kterou pojištěný podle zákona odpovídá.

Jak jsme Vám již uváděli v předchozí korespondenci, odpovědnost pojištěného se posuzovala dle Zákoníku práce, kde je v § 391, odst. 3 uvedeno, že žákům středních škol je škola povinna nahradit škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním, nebo za věci odložené na místě k tomu určeném.

V tomto zákoníku jsou dále uvedena následují ustanovení, týkající se povinnosti pojištěného nahradit škodu:

• § 265, odst. 1 – zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu, která mu vznikla při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním proti dobrým mravům.

• § 267, odst. 1 – zaměstnavatel je povinen nahradit zaměstnanci škodu na věcech, které se obvykle nosí do práce a které si zaměstnanec odložil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na místě k tomu určeném nebo obvyklém.

• § 271e – zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel povinen poskytnout náhradu za věcnou škodu; ustanovení § 265 odst. 3 platí i zde.

Vážená paní Pechanová, jak je z výše uvedených ustanovení zákoníku práce zřejmé, odpovědnost pojištěného za škodu na věci je jednoznačně a konkrétně vymezena. Vzhledem k tomu, že nebylo zjištěno porušení povinnosti pojištěného ani úmyslné jednání proti dobrým mravů, které by vedlo ke vzniku škody, k poškození brýlí nedošlo na odložené věci a ani při škodě na brýlích nedošlo k úrazu Vašeho syna, nevznikla pojištěného povinnost nahradit vzniklou škodu.

Vzhledem k výše uvedenému potvrzujeme stanovisko likvidace a trváme na skutečnosti, že k poškození brýlí došlo v důsledku nešťastné náhody. Pojištěnému nevznikla povinnost nahradit vzniklou škodu ve smyslu platných právních předpisů, proto nemůžeme přistoupit k výplatě pojistného plnění.

Toto vyjádření si Vám dovolujeme podat jako závěr objektivního zhodnocení výsledků provedeného šetření.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že Váš syn navštěvuje osmileté gymnázium, bohužel se na něj opravdu vztahuje § 391 odst. 3 zákoníku práce, který stanoví, že právnická osoba vykonávající činnost školy odpovídá žákům středních škol za škodu, která jim vznikla porušením právních povinností nebo úrazem při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním. To je dáno tím, že osmileté gymnázium je dle školského zákona střední školou.

Základní podmínkou přiznání nároku na náhradu škody je z důvodu výše uvedeného vznik škody porušením právních povinností nebo úrazem. Je zřejmé, co je školní úraz žáka a škoda vzniklá školním úrazem. Vznik škody porušením právních povinností by mohl v dané situaci vypadat typicky tak, že by ke škodě došlo v okamžiku, kdy nebyl pedagogický dozor v místnosti. Došlo by totiž k porušení povinnosti pedagogického pracovníka zajišťovat při hodině tělesné výchovy bezpečnost žáků při hodině po celou dobu vyučování.

Pokud však žákovi střední školy vznikla při teoretickém a praktickém vyučování ve škole nebo v přímé souvislosti s ním škoda, která není úrazem a není důsledkem porušení právních povinností, pak škola bohužel za škodu neodpovídá.

Na závěr nám dovolte doplnit poznámku ke sdělení školy, že gymnázium jako takové pojistku nemá, ale má ji kraj. Lze jej vysvětlit tím, že kraje bývají zřizovateli škol. Dle aktuální právní úpravy mohou být pojišťována pouze státní školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediska výchovné péče, nikoliv právě státem zřizované základní či střední školy.“

S pozdravem

Matzner Legal

 
OdpovědělJiří Matzner19. 12. 2023 v 10:52
LP
Lucie Pechanová

Vážený pane Matznere, mnohokrát Vám děkuji za objasnění. Hezký den! Lucie Pechanová

0

Odpovědět na dotaz