Právní poradna logo

Vybudování dobíjecí stanice elektromobilů

Datum:08. 06. 2021 v 08:25
Poslední aktivita:19. 08. 2021 v 13:18
Zhlédnuto:58324x
1

Chceme vybudovat dobíjecí stanici pro elektromobily. Co pro zřízení a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily budeme potřebovat, co je potřeba vyřídit a připravit?

Odpovědi (1)

1

Pro zodpovězení této otázky je nejzásadnější nalézt odpověď na otázku, zda se dobíjecí stanice pro elektromobily bude považovat za stavbu (příp. výrobek plnící funkci stavby), a tedy podléhat procesům dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, nebo se bude jednat pouze o výrobek.

V prvním případě se bude jednat zejména o jednotlivé stojanové nabíjecí stanice a jejich soustavy, doplněné o zastřešení, zpevnění podlohy, vytvoření parkovacích stání apod. Tyto bude třeba v souladu se stavebním zákonem umístit a jejich stavbu povolit, a to ve formě, která odpovídá dané stavbě. V úvahu připadá jak výjimka z nutnosti podstoupit územní řízení, tak i možnost využít územního souhlasu a povinnost získat územní rozhodnutí, na úseku stavebního řádu pak ohlášení i stavební povolení, kolaudační souhlas i kolaudační rozhodnutí. Vždy bude nutné situaci posoudit dle konkrétních podmínek, a to i z hlediska závazných stanovisek dotčených orgánů, která mohou být v rámci některého z uvedených řízení potřeba.

Druhý případ, ve kterém se nabíjecí stanice za stavbu nepovažuje a který tak nepodléhá procesům dle stavebního zákona, nastane zejména v případech nabíjecích stanic zabudovaných do stěn stávajících konstrukcí, na fasádách budov atd. Bude ovšem třeba posoudit, zda změna dokončené stavby bude vyžadovat ohlášení či stavební povolení a kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí.

V prvním případě je nutné zajistit soulad s § 48a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a normou ČSN EN 62196-2, 3. Ve druhém případě ale bude potřeba, aby dobíjecí stanice splňovala požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a výše uvedenou normou.

Před uvedením stanice do provozu je třeba ohlásit údaje dle § 6 odst. 5 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, aby daná dobíjecí stanice mohla být zapsána do evidence dobíjecích stanic. Při provozování je třeba dbát na dodržování povinností plynoucích z § 6q tohoto zákona.

Z hlediska podnikatelské činnosti bude třeba živnostenské oprávnění (volná živnost), licence k podnikání v oblasti obchodu s elektřinou dle § 3 odst. 4 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, potřeba není.

Odpovídá Mgr. Vítek Švejda

ŠETINA, KOMENDOVÁ & PARTNERS - https://www.akskp.cz/

Právní poradna - obrázek k otázce

Odpovědět na dotaz