Právní poradna logo

Náhradní výživné

Datum:11. 06. 2021 v 08:44
Poslední aktivita:19. 08. 2021 v 12:47
Zhlédnuto:50736x
1

Zaznamenal jsem informaci o tzv. náhradním výživném. Můžete mi tento pojem blíže vysvětlit, o co se jedná, kdo ho bude poskytovat a od kdy má být poskytováno?

Odpovědi (1)

1

Dobrý den

Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě („náhradní výživné“) je nová sociální dávka, zavedena zákonem č. 588/2020 Sb., o kterou bude s účinností od 1. července 2021 možné požádat příslušný úřad práce v případě, že fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost („povinná osoba“), tuto svou povinnost vůči dítěti neplní. Smyslem této nové sociální dávky je po přechodnou dobu finančně podpořit nezaopatřené děti v situaci, když má povinná osoba podle rozhodnutí soudu platit dítěti výživné, ale svou vyživovací povinnost neplní a tzv. pečujícímu rodiči se nedaří nárok na výživné vymoci ani exekucí.

OPRÁVNĚNÁ OSOBA

Na tuto sociální dávku bude mít nárok nezaopatřené dítě s trvalým pobytem na území ČR („oprávněná osoba“). Podmínka pobytu se nebude vyžadovat pouze v některých, zákonem stanovených, případech.

Nezaopatřeným dítětem je dítě do skončení povinné školní docházky a poté, nejdéle do 26. roku věku, jestliže se dítě (i) soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo (ii) nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo (iii) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

DALŠÍ PODMÍNKY VZNIKU NÁROKU

Podmínkami pro přiznání náhradního výživného dále bude:

a) existence exekučního titulu, tj. pravomocného soudního rozhodnutí (nebo soudem schválené dohody) určující výši výživného,

b) neplnění povinnosti ze strany povinné osoby, tj. rodič-neplatič neplatí výživné vůbec nebo neplatí v plné výši, a

c) zahájení procesu vymáhání dlužného výživného, tj. exekuce nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí. Tato poslední podmínka bude považována za splněnou i v případech, kdy soudní výkon rozhodnutí/exekuce byly zastaveny pro nemajetnost povinné osoby, a to v posledních 4 měsících před podáním žádosti o náhradní výživné, případně v průběhu tohoto řízení nebo po přiznání nároku na náhradní výživné.

VÝŠE NÁHRADNÍHO VÝŽIVNÉHO

Náhradní výživné se bude stanovovat jako rozdíl výše měsíční dávky výživného určené v exekučním titulu a částečného plnění výživného v příslušném měsíci, nejvýše však ve výši 3000 Kč měsíčně.

Výše náhradního výživného bude stanovena vždy na období 4 měsíců. Výplata náhradního výživného v dalším období 4 kalendářních měsíců bude náležet pouze, jestliže oprávněná osoba nejpozději do konce prvního kalendářního měsíce tohoto období prokáže výši uhrazeného výživného za období 4 předcházejících měsíců. Neprokáže-li se do této doby výše uhrazeného výživného, výplata náhradního výživného bude zastavena. Tuto sociální dávku lze jednomu příjemci poskytovat v součtu po dobu maximálně 24 měsíců.

ROZHODUJÍCÍ ORGÁN

O náhradním výživném bude rozhodovat Úřad práce České republiky prostřednictvím krajských poboček nebo pobočky pro hlavní město Prahu („Úřad práce“). Žádost se podává na příslušném pracovišti Úřadu práce podle místa trvalého pobytu nezaopatřeného dítěte. Formuláře žádostí by měly být k dispozici na všech kontaktních pracovištích Úřadu práce, najdete je rovněž na webových stránkách Úřadu práce.

DELTA LEGAL - https://deltalegal.cz

Právní poradna - obrázek k otázce

Odpovědět na dotaz