Právní poradna logo

Jaká jsou omezení pro poskytování informací o veřejných stavbách?

Datum:24. 02. 2023 v 20:44
Poslední aktivita:01. 03. 2023 v 16:39
Zhlédnuto:4843x
0

Jde o zkolaudovanou stavbu bývalého kulturního domu někdy z 50. let 20. století, kdy předpokládám byla stavba investičním projektem obce, resp. národního výboru, ROH apod. V 90. letech byla restituována, což nechápu a chtěla bych si ověřit původního vlastníka stavby. Stavba byla projektována dle ČSN 73 5252 a dokončena v roce 1988 dle katastru nemovitostí. Zřejmě jde o majetkový převod, který je v náš neprospěch. Prostorově tato stavba umožňuje společenské zábavy, ale akustika stavby neodpovídá technickým podmínkám. Její prostory jsou najímány a tzv. společenská zábava trvá až do ranních hodin a s ní i hučení a dunění, které vychází do venkovního prostoru. Bydlíme přímo naproti přes hlavní ulici. V pozdních hodinách je to už nesnesitelné. Může stavební úřad či stavební odbor poskytnout informaci o původním vlastníku či vlastnících u veřejných staveb či staveb s občanskou vybaveností a přesný rok kolaudace?

Zkoušeli jsme řešit problém s rušením nočního klidu s městským úřadem, hygienou i městskou policii, ale vše pokračuje bezvýsledně dále do ranních hodin o víkendech, celoročně i o vánočních svátcích.

Každá stavba má svou životnost a odpisuje se, mohu pracovat i s tím, že existovala nějaká záruční lhůta či prodloužení záruční lhůty pro schválenou akustiku stavby? Stavba by tak byla tzv. po záruce a v nevyhovujícím technickém stavu pro společenské zábavy.

Je to stará budova a v okolí jsou také staré domy, u kterých je obecně špatná akustika, když k tomu přidáme dnešní hudební aparaturu, zesilovače, může to být až pohroma, nemluvě o pohodě bydlení.

Odpovědi (1)

0

Dobrý den,

zjistit původního vlastníka stavby můžete na katastru nemovitostí. V závislosti na bližších informacích o stavbě a o historii převodů vlastnického práva lze tuto informaci získat buď za pomoci osoby s Dálkovým přístupem k údajům katastru nemovitostí (např. advokáta), nebo můžete zajít přímo na příslušný katastrální úřad. Tímto způsobem lze zjistit jak předchozí vlastníky, tak nahlédnout do nabývacích listin. V případě starších vlastníků lze tyto vypátrat v pozemkových knihách, které se nachází buď na příslušných katastrálních úřadech, nebo v oblastních archivech.

Dále můžete nahlížet do správních spisů pořízených při územním, stavebním a kolaudačním řízení, vč. nahlížení do konečných rozhodnutí, ve kterých jsou uvedeny přesné podmínky provedení a užívání stavby. Správnímu orgánu je potřeba prokázat právní zájem nebo vážný důvod na nahlédnutí do spisu, což si ve Vaší situaci dokáži představit. Případně je možné o tato rozhodnutí zažádat postupem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Záruční lhůta pro stavby neexistuje. Z hlediska akustiky musí nicméně stavba (resp. pořadatel veřejné produkce hudby či vlastník stavby) splňovat podmínky a aktuální limity hluku v chráněných prostorech stanovené zákonem č. 258/2000 Sb. a prováděcími předpisy. Stavba dále musí být využívána v souladu s podmínkami v rozhodnutích, podle kterých byla umístěna, postavena a zkolaudována. Pokud zjistíte rozpor mezi faktickým užíváním stavby a stanovenými podmínkami užívání stavby, podejte podnět správnímu orgánu k prošetření přestupku (stavební úřad, hygienická stanice) tak, abyste o výsledku šetření podnětu měli písemný výstup.

Alternativně je možné bránit se i občanskoprávní cestou, a to žalobou podle §§ 1013 a 1042 občanského zákoníku, pokud hluková zátěž omezuje Vaše vlastnické právo v míře nepřiměřené místním poměrům.

Pro všechny případy doporučuji nechat si zpracovat vlastní hlukovou studii oprávněnou osobou, která bude následně podkladem jak pro jednání se správními orgány, tak pro případné soudní řízení.

Mgr. Vítek Švejda, právník

Odpovědět na dotaz