Právní poradna logo

Nařízena dovolená

Datum:30. 11. 2023 v 14:58
Poslední aktivita:05. 12. 2023 v 09:32
Zhlédnuto:785x
0

Dobrý den, může nařídit zaměstnavatel celozávodní dovolenou třikrát do roka v délce 19 pracovních dnů? Tzn. týden v lednu, dva týdny v červenci a dva týdny na Vánoce? Děkuji za odpověď.

Odpovědi (1)

0

Hezký den, 

Děkuji za dotaz. 

Přiznám se, neznám přesně, o jaká období jde (prostým součtem jednotlivých nařízených dovolených mi vychází, že jsou nařizovány v období, kde jsou i svátky), nicméně pro odpověď to není podstatné. 

Zjednodušeně zní odpověď: „Ano, může.“

Detailněji je odpověď nutno hledat v §217/1 zákoníku práce, který říká: Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

Z tohoto ustanovení lze mj. vyčíst tato pravidla: 

A.) Zaměstnavatel je povinen písemně oznámit zaměstnanci určenou dobu čerpání dovolené alespoň 14 dní předem. V dohodě se zaměstnancem je možné sjednat kratší dobu oznámení. Nejčastěji to bude v případě, kdy o dovolenou žádá na konkrétní termín zaměstnanec.

B.) Zaměstnanci musí být poskytnuta alespoň jedna část dovolené v rozsahu nejméně 2 týdnů vcelku. Tato povinnost zajišťuje, aby zaměstnanec mohl dovolenou využít k odpočinku. Pouze v dohodě se zaměstnancem je možné se dohodnout na jiné délce čerpané dovolené, a to i kratší. Pokud s tím zaměstnanec souhlasí a dohodne se se zaměstnavatelem, je možné mu poskytnout dovolenou i v kratší výměře, a je možné dovolenou čerpat například pouze po týdnech či dnech.

C.) Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, kdy zaměstnanec vykonává vojenské cvičení nebo službu v operačním nasazení, kdy je uznán dočasně práce neschopným, ani na dobu, po kterou je zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené a zaměstnanec na rodičovské dovolené. Existence těchto překážek vždy zabraňuje zaměstnavateli určit na stejnou dobu čerpání dovolené a případné rozhodnutí o čerpání dovolené v době těchto překážek nemá žádný právní vliv.

D.) Na dobu ostatních než shora vyjmenovaných překážek v práci na straně zaměstnance smí zaměstnavatel určit čerpání dovolené, jen pokud o to zaměstnanec požádá.

E.) Zaměstnavatel je povinen určit zaměstnanci čerpání dovolené tak, aby dovolenou vyčerpal v celém vzniklém nároku v kalendářním roce, ve kterém mu právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody. 

Pokud zde tedy nejsou důvody, pro něž nelze vyčerpat dovolenou v daném kalendářním roce, popř. určitá dohoda se zaměstnavatelem, anebo nedošlo k naplnění lhůty a formy oznámení o čerpání dovolené, potom zaměstnavatel postupuje správně, pokud Vám takto 3x nařídí dovolenou v daném roce. 

S pozdravem  

JUDr. Michal Faltus, advokát

Odpovědět na dotaz